Yap-işlet-devret Projesi Kapsamında Anahtar Teslimi Aşamasında Kdv İstisnası İle Harç Ve Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

Yap-işlet-devret Projesi Kapsamında Anahtar Teslimi Aşamasında Kdv İstisnası İle Harç Ve Damga Vergisi Muafiyeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

71387770-130[13-e/2013-254]-9

30/04/2014

Konu

:

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ KAPSAMINDA ANAHTAR TESLİMİ AŞAMASINDA KDV İSTİSNASI İLE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mersin ili Erdemli İlçesi Kumkuyu Yat Limanı Projesi için yap-işlet-devret modeli kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında yapılan ihaleyi,.’nin kazandığı,

-Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olan sözleşme uyarınca, bir yap-işlet-devret projesi olan bu projenin mühendisliği, inşaatı ve yapımının anahtar teslimi yöntemi ile gerçekleştirilebilmesi için şirketinizin kurulduğu,

-Şirketinizin söz konusu proje kapsamındaki inşaat işinin yapımı için ………. anahtar teslimi yapım sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, söz konusu proje kapsamında yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV Kanunu hükümlerinden istisna, harç ve damga vergisinden ise muaf olup olmadığı hususlarında, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna uygulanmasının usul ve esasları 93 ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması” bölümünde; söz konusu işlerin bu yerlerde kısmen ya da tamamen sağlanacak işletme hakkı karşılığında üstlenilmesinin mümkün bulunduğu, bu durumda sözü edilen istisnanın, işletme hakkını devralan ve bunun karşılığında inşa, yenilenme ve genişletme işini üstlenen mükellefin alışlarında uygulanacağı, istisna belgesinin de sadece işletme hakkını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devralan firmaya verileceği” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamındaki istisnadan, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları şartıyla, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler ile işletme hakkını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devralan firmalar faydalanabileceklerdir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ile ……… arasında düzenlenen “Kumkuyu Yat Limanı Projesinin Yapım, İşletim ve Devri İşine İlişkin Uygulama Sözleşmesi” 3 üncü maddesinde; sözleşmenin konusu işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, sözleşmenin imzalanmasını izleyen 3 (üç) ay içinde, Görevli Şirketçe ana sözleşmesi İdarece uygun görülen yeni bir Anonim Şirket kurulacağı ve kurulacak olan şirketin tescil ve ilanı ile Görevli Şirketin bu sözleşmeyle üstlendiği tüm hak ve yükümlülüklerin yeni şirkete devredilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan 28.01.2014 tarhli ve 5546 sayılı yazıda da, Kumkuyu Yat Limanı sözleşmesinin 3. maddesi gereğince söz konusu yat limanını gerçekleştirmek üzere şirketinizin kurulduğu belirtilmiştir.

Buna göre, gerek Kumkuyu Yat Limanı sözleşmesinin 3 üncü maddesi hükmü gerekse  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığ’ndan alınan yazı uyarınca yap-işlet-devret projesi çerçevesinde devralan firma olarak Şirketiniz kabul edildiğinden,  Kanunun 13/e maddesinde yer alan düzenleme kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesi tarafından adınıza düzenlenecek istisna belgesine istinaden istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN

Diğer taraftan, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı; 125 inci maddesinde ise, bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, bu Kanunun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsadığı; 4 üncü maddesinde, bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esasların; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı; 12 nci maddesinde, 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemlerin, 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

3996 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde, bu Kararın amacının 8/6/1994 tarihli ve 3996 Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenlemek olduğu; 47 nci maddesinin (1) inci fıkrasında, Kanuna göre YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemlerin 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan muaf olduğu; (2) nci fıkrasının (ç) bendinde, yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden ve harçtan istisna olduğu; 48 inci maddesinde, 6/8/1994 tarihli ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın yürürlükten kaldırıldığı açıklanmıştır.

Özelge talep formu ekinde yer alan Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ile …………………arasında düzenlenen “Kumkuyu Yat Limanı Projesinin Yapım, İşletim ve Devri İşine ilişkin Uygulama Sözleşmesi”nin 3 üncü maddesinde, sözleşmenin konusu işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, sözleşmenin imzalanmasını izleyen 3 (üç) ay içinde, Görevli Şirketçe ana sözleşmesi İdarece uygun görülen yeni bir Anonim Şirket kurulacağı, kurulacak şirketin tescil ve ilanı ile Görevli Şirketin bu sözleşmeyle üstlendiği tüm hak ve yükümlülüklerin yeni Şirkete devredilmiş sayılacağı belirlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda sözü edilen kanun hükümleri ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 47 inci maddesi uyarınca, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemler ile yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlara harç ve damga vergisi istisnası tanınmıştır.

Buna göre, şirketinizin 3996 sayılı Kanun kapsamında görevli şirket olduğunun tevsiki halinde, yatırım döneminde yapılmış olmak kaydıyla, şirketiniz ile …………arasında düzenlenen anahtar teslimi satış sözleşmesine harç ve damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yap-işlet-devret Projesi Kapsamında Anahtar Teslimi Aşamasında Kdv İstisnası İle Harç Ve Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

30.04.2014

71387770-130[13-e/2013-254]-9

Son Yorumlananlar
Top
Menu