Yapım İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

Yapım İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

13649056-130[09-2012/ÖZE-37]-15

01/03/2013

Konu

:

Yapım işlerinde KDV tevkifatı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ortakları Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bölge Müdürlükleri olan bir anonim şirkete bina tadilat ve onarım işi yaptığınızdan bahisle söz konusu işlemin, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin (3.2.1.) bölümü kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, tam ve kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetler, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak işletme ve kuruluşlar belirtilmiş, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında tevkifat yapacak belirlenmiş alıcıların (KDV mükellefi olsun olmasın)

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,”

olduğu açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin “3.2.1. Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, firmanızca verilen yapım işleri hizmetini alan anonim şirketin yarıdan fazla hissesinin 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşuna ait olması halinde söz konusu işlem bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden (2/10) oranında tevkifat yapılacaktır. Ayrıca söz konusu işin alt yüklenicilere kısmen veya tamamen devredildiği durumlarda da (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yapım İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

01.03.2013

13649056-130[09-2012/ÖZE-37]-15

Top
Menu