Yapım İşlerinden Bağımsız Olarak Verilen Mühendislik Ve Müşavirlik Hizmetlerinde Tevkifat Hk.

Yapım İşlerinden Bağımsız Olarak Verilen Mühendislik Ve Müşavirlik Hizmetlerinde Tevkifat Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-9-15]-125

26/01/2012

Konu

:

Yapım İşlerinden bağımsız olarak verilen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinde Tevkifat

İlgide kayıtlı dilekçenizde, hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş olan … A.Ş.’nin hisselerinin yarıdan fazlasına sahip olduğu … A.Ş.’ye yapım işinden bağımsız olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti verdiğinizi belirterek, söz konusu hizmetin tevkifata tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

(A/3) bölümünde, Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri alımlarının tevkifata tabi olduğu;

(A/5-a) bölümünde, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacağı, ancak, bu hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında değerlendirileceği

açıklanmıştır.

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile  hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler de 01/8/2005 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar kapsamına dahil edilmiş; ancak söz konusu şirketlerin tevkifat sorumluluğu yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri” ile sınırlı tutulmuştur.

Buna göre, İMKB’ye kote edilen … A.Ş.’nin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu … A.Ş.’ye … Barajı ve Hidroelektrik Santrali” işi için vermiş olduğunuz mühendislik ve müşavirlik hizmetleri; yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiğinden ve hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketlerin danışmanlık ve denetim hizmetleri için tevkifat uygulama sorumluluğu bulunmadığından, söz konusu mühendislik ve müşavirlik hizmetleri için KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yapım İşlerinden Bağımsız Olarak Verilen Mühendislik Ve Müşavirlik Hizmetlerinde Tevkifat Hk.

26.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-9-15]-125

Top
Menu