Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk.

Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-1064

20/03/2012

Konu

:

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatının bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Vakfınıza ait … ili, … ilçesi, .. Bölge, … Mahallesinde bulunan ve tapunun … pafta, … ada, … parsel sayısında kayıtlı arsa üzerine yaklaşık 15 yıl önce bina inşaat harcı muafiyetinden yararlanarak bina yaptığınızı, söz konusu binaya ilave olarak yapmak istediğiniz yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili olarak 3 kat izni için başvurduğunuz … Belediye Başkanlığınca daha önce muafiyet uygulanan harcın istendiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ek 1’inci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun bina inşaat harcına ilişkin istisnaları düzenleyen Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası ile hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları bina inşaat harcından istisna tutulmuştur.

Konu hakkında, Sağlık Bakanlığından alınan 19/1/2012 tarihli ve 2893 sayılı yazıda,  mevzuatta doğrudan “sağlık kuruluşu” olarak tanımlanmayan ancak merkezlerinde sağlık servisi yapılanmasıyla sağlık personeli istihdam ederek sağlık hizmeti sunulan yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin 2464 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan benzeri sağlık kuruluşları kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan 16/2/2012 tarihli ve 1197 sayılı yazıda da, Dünya Sağlık Örgütünce sağlık; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığından huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakılan yaşlıların beden, ruh ve sosyal yönden iyilik hallerinin sağlanması gerçekleştirildiğinden bu merkezlerde verilen hizmetin sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilebileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Vakfınız tarafından  yaklaşık 15 yıl önce yaptığınız bina ile söz konusu binaya ilave olarak yapmak istediğiniz 3 katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatının 2464 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca bina inşaat harcından istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk.

20.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-1064

Son Yorumlananlar
Top
Menu