Yatırım İçin Alınan 8456.10.00.10.00 Ve 8457.10.90.00.00 Gtip No.lu Makinelerin Kdv Oranı Hk.

Yatırım İçin Alınan 8456.10.00.10.00 Ve 8457.10.90.00.00 Gtip No.lu Makinelerin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yatırım İçin Alınan 8456.10.00.10.00 Ve 8457.10.90.00.00 Gtip No.lu Makinelerin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[28-2014/20-1139]-152

26/09/2014

Konu

:

Yatırım için alınan 8456.10.00.10.00 ve 8457.10.90.00.00 GTİP No.lu makinelerin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yatırım için alacak olduğunuz 8456.10.00.10.00 ve 8457.10.90.00.00 GTİP No.lu makinelerin katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            1- KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listeye 16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen 17. sırada sayılan eşyalar arasında “84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su  püskürtmeli kesme makinaları” ile “84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları” da bulunmaktadır.

            Bu sırada sayılan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makina ve cihazların (kullanılmış olanlar ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemleri, bu kararnamenin yayımı (27.12.2011) tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere, 27.12.2011 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ne tabi tutulmuştur.

            2- KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümüne 09.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2009 tarih ve 2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen 28. ve 07.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen 29. sırada TGTC’ndeki GTİP No’ları ve tanımları itibariyle belirtilen eşyalar sayılmıştır.

            Buna göre, …………. A.Ş. ile …… tarafından firmanıza TGTC’nin “8456.10.00.10.00” ve “8457.10.90.00.00” GTİP No’larında olduğu belirtilen (Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümü 28. ve 29. sıralarda yer almayan) makinaların satışı (I) sayılı listenin 17. Sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım İçin Alınan 8456.10.00.10.00 Ve 8457.10.90.00.00 Gtip No.lu Makinelerin Kdv Oranı Hk.

26.09.2014

50426076-130[28-2014/20-1139]-152

Top
Menu