Yatırım Teşvik Belgesi Eki Makine Teçhizat Listesi Hakkında.

Yatırım Teşvik Belgesi Eki Makine Teçhizat Listesi Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yatırım Teşvik Belgesi Eki Makine Teçhizat Listesi Hakkında. 

T.C.

Maliye Bakanligi

 Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.55/5513-479/21205

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU:

………………. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGi: a) 09.12.2004 tarih ve DEF.0.06.12/KDV-l:8661 sayılı yazınız.

b) 19.04.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.06.12/KDV:2253 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Defterdarlığımız Kazan Malmüdürlüğü mükelleflerinden ……………. Ltd. Şti.’nin 03.05.2004 tarih ve 7153 sayılı fatura ile. …………… Ltd. Şti.’ye 06.08.2003 tarih ve 72739 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin eki yurt içinde temin edilecek makine teçhizat listesinin 3/b sırasındaki Semi Treyler karşılığı olarak 3 Dingilli Tenteli Mega Yarırömork satışı yaptığı, mükellefin kapasite raporundan üretim konusunun treyler, römork, karasör. damper ve tanker olduğu ayrıca yıllık 175 adet Semi Treyler ve 10 adet yarı römork üretim kapasitesine sahip bulunduğu belirtilerek, satışı yapılan 3 Dingilli Tenteli Mega Yarırömorkun yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listesinde yer alan Semi Treyler olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış, uygulama usul ve esasları 69 ve 89 Seri No.Iu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış bulunmaktadır.

Öte yandan, satışı yapılan 3 Dingilli Tenteli Mega Yarırömorkun yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listesinde yer alan Semi Treyler olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.05.2005 tarihli ve 2152 sayılı yazıda;

“…….
               Taşıtlarla ilgili uluslararası teknik mevzuatlarda yer alan “Semi Treyler” ifadesi ülkemizde “Yarı Römork” olarak ifade edilmektedir.

Firma Kapasite Raporunun üretim kapasitesi bölümünde semi treyler ve yarı römork ifadesinin ayrı ayrı yer almış olması yukarıda belirtilen tanımı değiştirmeyeceği “

ifade edilmiştir.

Bu nedenle. satışı yapılan 3 Dingilli Tenteli Mega Yarırömorkun yatırım teşvik belgesi
eki makine teçhizat listesinde yer alan Semi Treyler olarak değerlendirilmesi mümkün
bulunmaktadır.                                                                                                             

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesi Eki Makine Teçhizat Listesi Hakkında.

16.05.2005

B.07.0.GEL.0.55/5513-479/21205

Son Yorumlananlar
Top
Menu