Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan 4 Yıldızlı Otel İnşaatınızın Bina İnşaat Harcından İstisna Tutulması Hk.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan 4 Yıldızlı Otel İnşaatınızın Bina İnşaat Harcından İstisna Tutulması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/7-97

11/10/2011

Konu

:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan 4 yıldızlı otel inşaatınızın bina inşaat harcından istisna tutulması.

           İlgi özelge talep formunuzda; Şirketinize ait olan ve  … adresinde bulunan apart otelin tadil edilerek yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptıracağınız 4 yıldızlı otel nedeniyle  bina  inşaat harcı ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

           Özelge talep formu ekinde yer alan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği … sayılı Turizm Yatırımı Belgesi ile, T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün düzenlediği … sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin incelenmesinden; … adresinde, şirketiniz tarafından turizm yatırımı belgesi kapsamında, 4 yıldızlı otel sınıfı ve türüne sahip … adındaki yatırımınızın T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı tarafından teşvike bağlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil) inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.”  olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun bina inşaat harcına ilişkin istisna hükümlerini düzenleyen Ek 2 nci maddesinin (d) bendinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış, otel, motel ve benzeri turistik tesislerin bina inşaat harcından istisna tutulacağı hükme bağlanmıştır

            Buna göre, turizm yatırım belgesi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan otel inşaatınızın, 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) bendine göre bina inşaat harcından istisna tutulması gerekmektedir.    

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan 4 Yıldızlı Otel İnşaatınızın Bina İnşaat Harcından İstisna Tutulması Hk.

11.10.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/7-97

Top
Menu