Yedek Parçanın Kdv Oranı Hk.

Yedek Parçanın Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1264/-45

12/05/2011

Konu

:

Yedek parçanın KDV oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, imalatını yaptığınız balya makinası satışına % 8 oranında katma değer vergisi uyguladığınız, balya makinası yanında imalatını kendinizin yaptığı yedek parça satışınızın da bulunduğu belirtilmekte ve balya makinasına ait yedek parça satışlarına uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır.

Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları,  anılan Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki Karar ile 31.12.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

            a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için     % 18,

            b) (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için                                %   1,

            c) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için                              %   8,

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 28 inci sırasındaki tabloda; “G.T.İ.P. 8433 40 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)” ve “G.T.İ.P.8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)”  yer almaktadır.

Buna göre, balya makinalarının tamir ve bakımında kullandığınız bu makinalara ait aksam ve parçaların (yedek parçaların)  teslimi % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması, ancak aksam ve parçaların değişimi için yapılan işçilik (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından işçilik için alınan bedel üzerinden genel oranda (% 18) katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yedek Parçanın Kdv Oranı Hk.

12.05.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1264/-45

Son Yorumlananlar
Top
Menu