Yem Katkı Maddelerinin Tesliminde İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde Uygulanacak Kdv Oranı.

Yem Katkı Maddelerinin Tesliminde İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde Uygulanacak Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[KDV-13]-226993

28.07.2017

Konu

:

Yem katkı maddelerinin tesliminde istisnadan vazgeçilmesi halinde uygulanacak KDV oranı.

      

İlgi

:

03.08.2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2309.90.35.00.00, 2309.90.33.00.00, 2309.90.41.00.00, 2309.90.96.90.13, 2835.26.00.00.00, 2530.90.00.90.39 ve 3102.10.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin yurt içi teslim ve ithalinin katma değer vergisi (KDV)’ nden istisna olup olmadığı ile KDV istisnasından vazgeçilmesi durumunda bunlara uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

13/ı maddesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) tesliminin KDV’den istisna olduğu,

18 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün bulunmadığı, istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı, bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacağı, mükelleflerin üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, 2015/8353 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenmiş ve (II) sayılı listenin B/23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede, (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında belirtilen yemlerin yanı sıra aynı listenin 20 nci sırasındaki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranı 1/1/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu ve 20 nci sıralarında yer alan ürünlerin teslimleri 10/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmış olmakla birlikte, sözü edilen sıralar bu tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmamış; daha sonra çıkarılan 2017/9759 sayılı BKK ile 3/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19 uncu sırada yer alan ibare değiştirilmiş, aynı listenin 20 nci sırası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre,

– 2309.90.35.00.00, 2309.90.33.00.00, 2309.90.41.00.00, 2309.90.96.90.13 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin yem kapsamında değerlendirilerek ithal ve/veya yurt içi tesliminin 10/2/2016 tarihinden itibaren KDV’den istisna olması; istisnadan vazgeçilmesi halinde bu ürünlerin yurt içi teslim ve ithalinin 10/2/2016 – 3/2/2017 tarihleri arasında % 1 oranında, 3/2/2017 tarihinden itibaren % 18 oranında,

2530.90.00.90.39 ve 3102.10.10.00.00 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübre veya gübre üreticilerine teslim edilen gübre hammaddesi niteliğinde olması şartıyla, 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan açıklamalar uyarınca 10/2/2016 tarihinden itibaren KDV’den istisna olması; istisnadan vazgeçilmesi halinde bu ürünlerin yurt içi teslim ve ithalinin 10/2/2016 – 3/2/2017 tarihleri arasında % 1 oranında, 3/2/2017 tarihinden itibaren ise % 18 oranında,

– 2530.90.00.90.39 ve 3102.10.10.00.00 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin anılan Bakanlıkça tescil edilen gübre veya gübre hammaddesi niteliğinde olmaması durumunda ise bu ürünlerin yurt içi teslim ve ithalinin genel oranda (% 18),

– 2835.26.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürünün bahis konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu ürünün yurt içi teslim ve ithalinin genel oranda (% 18)

KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, 3065 sayılı Kanunun 13/ı maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulan işlemlere yönelik, aynı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca istisnadan vazgeçilmesi halinde, 13/ı maddesi kapsamındaki tüm işlemler itibariyle istisnadan vazgeçilmesi gerekmekte olup, bu şekilde hareket edilmesi durumunda üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yem Katkı Maddelerinin Tesliminde İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde Uygulanacak Kdv Oranı.

28.07.2017

39044742-130[KDV-13]-226993

Son Yorumlananlar
Top
Menu