Yem Katkı Maddesinde Kdv Oranı

Yem Katkı Maddesinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130-190138

05/08/2016

Konu

:

Yem katkı maddesinde KDV oranı

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunda “2309.90.96.90.13” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımlarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek; bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen yem teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 23 üncü Faslı “Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler”i kapsamaktadır. Bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda “Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar” tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonu “2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)” ve “2309.90 Diğerleri” şeklinde iki gruba ayrılmıştır. 2309.90 Diğerleri tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “2309.90.96.90.13 Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları” da sayılmıştır.

Buna göre; “2309.90.96.90.13” GTİP numaralı yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımlarının ithal ve tesliminin 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden sonra ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yem Katkı Maddesinde Kdv Oranı

05.08.2016

84974990-130-190138

Top
Menu