Yem Katkı Maddesinin Kdv Oranı Hk.

Yem Katkı Maddesinin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yem Katkı Maddesinin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-520

11/09/2014

Konu

:

Yem Katkı Maddesinin KDV oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2011 yılına kadar 2309.90.99.90.19 GTİP numarasından %8 oranında KDV ödenmek suretiyle ithal edilen ve aynı oranda KDV uygulanarak yurtiçinde teslim edilen yem katkı maddesine ait GTİP numarasının 2012 ve sonrası için 2309.90.96.90.19 olarak değiştirilmesi sonucunda uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 23. sırasında “Küspe …. her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), … saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri ….” ibaresi yer almaktadır.

            TGTC’nin 23. Faslı “Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler”i kapsamaktadır. Bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda “Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar” tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonu “2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)” ve “2309.90 Diğerleri (Kedi-köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar)” şeklinde iki gruba ayrılmıştır. 2309.90 Diğerleri tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları arasında “2309.90.96.90.19 Diğerleri” GTİP No’su da sayılmıştır.

            Dolayısıyla TGTC’nin 23.09 tarife pozisyonu kapsamındaki hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar (2309.10 Kedi veya köpek mamaları hariç olmak üzere) KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 23. sırasında sayılan “her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilmektedir.

            Bu nedenlerle, firmanız tarafından TGTC’nin “2309.90.96.90.19 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edilen yem katkı maddesinin söz konusu 23. sırada sayılan “her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilerek, 31/07/2007 tarihinden itibaren ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yem Katkı Maddesinin Kdv Oranı Hk.

11.09.2014

21152195-130-520

Top
Menu