Yemek Servisi Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Sınırı Hk.

Yemek Servisi Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Sınırı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yemek Servisi Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Sınırı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.63-215

26/09/2011

Konu

:

Yemek Servisi hizmetlerinde kdv tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kişi, firma, kurum ve kuruluşlara bireysel ve toplu olarak yemek servisi hizmeti verdiğiniz belirtilerek, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde belirtilen fatura düzenleme sınırının üzerindeki satışlarınıza tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

            Söz konusu Tebliğde, her türlü yemek servisi hizmet alımının tevkifata tabi olduğu, ancak Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, Tebliğin A/3 bölümünde sayılan hizmetler için tevkifat uygulamak zorunda oldukları,

            A-5/e bölümünde, yemek servis hizmetlerinin, Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsadığı, ayrıca bu kuruluşların kokteyl, davet, toplu yemek vb. hizmet alımlarının da tevkifata tabi olduğu, bu amaçla yapılan hizmet alımlarının tevkifat yapmakla sorumlu kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanmasının (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesinin tevkifat uygulamasına engel olmadığı,

            7 nci bölümünde, bu Tebliğ kapsamına giren her bir işlemin bedelinin Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmayacağı ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait KDV nin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayarak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılmasının gerekeceği

            ifade edilmiştir.

            Aynı Tebliğin A/4 bölümünde 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5/2 bölümü ile yapılan değişikliğe göre, yemek servisi hizmetlerinde uygulanması gereken tevkifat oranı 1/2 olarak belirlenmiştir.

           Buna göre, Tesisleriniz, …. Belediyesine bağlı bir işletme olduğundan, 91 Seri No.lu Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verdiğiniz yemek servis hizmeti bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Diğer taraftan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile sorumlu tayin edilenler dışında yer alan ve KDV mükellefiyeti bulunan veya bulunmayan kişi veya  firmaların yemek servis hizmeti temininde tevkifat yapma zorunluluğu bulunmadığından,  işletmeniz tarafından bunlara bireysel veya toplu olarak verilen yemek servis hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yemek Servisi Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Sınırı Hk.

26.09.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.63-215

Top
Menu