Ytb’de İstisna Öngörülmesine Rağmen Kdv Ödenerek Satın Alınan Makine-teçhizat Hk.

Ytb’de İstisna Öngörülmesine Rağmen Kdv Ödenerek Satın Alınan Makine-teçhizat Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ytb'de İstisna Öngörülmesine Rağmen Kdv Ödenerek Satın Alınan Makine-teçhizat Hk. 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.40.10.00-010-1                                                                        13/01/2011

Konu : KDV İSTİSNASINDAN VAZGEÇME

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Hazine Müsteşarlığınca firmanız adına düzenlenen …. tarih ve …..sayılı yatırım teşvik belgesine istinaden ……-TL yatırım yapılacağı, bu yatırım kapsamında ……-TL. tutarındaki makine ve teçhizatın …….-TL. kısmının yurt dışından, kalan …….-TL kısmının ise yurt içinden temin edileceği belirtilerek, ithal edilecek makine ve teçhizatın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanarak, yurt içinden tedarik edilecek makine ve teçhizatın ise yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan global listeye işlenerek KDV hesaplanmak suretiyle temin edilip edilemeyeceği ile söz konusu makine ve teçhizatın bu şekilde temin edilmesi durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden faydalanıp faydalanılamayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna olduğu, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin;

-1 inci fıkrasında “….,bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”,

– 2 nci fıkrasında “Bu maddenin uygulanmasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar

vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

a) İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya, gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını %25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %45’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını %90’a kadar indirimli uygulatmaya,

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

yetkilidir”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bakanlar kuruluna verilen bu yetki doğrultusunda 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yeni yatırım teşvikine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin vergi dairesinden aldığı istisna belgesini gümrük idaresine ibraz etmesi halinde belge kapsamındaki makine teçhizatın ithalinde Kanunun 13/d maddesine göre KDV hesaplanmayacaktır. Makine teçhizatın yurt içinden temininde ise vergi dairesinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilecektir. İstisna belgesinin ibraz edilmemesi halinde yatırım teşvik belgesinde yer alan makine ve teçhizatın tesliminde KDV hesaplanacaktır.

Buna göre, teşvik belgesinde KDV istisnası öngörülmesine rağmen KDV ödenmek sureti ile yurt içinden makine ve teçhizat temin edilmesi mümkün olup, bu husus teşvik belgesinde yer alan indirimli kurumlar vergisi uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ytb’de İstisna Öngörülmesine Rağmen Kdv Ödenerek Satın Alınan Makine-teçhizat Hk.

13.01.2011

B.07.4.DEF.0.40.10.00-010-1

Top
Menu