Ytb Kapsamında Alınan Makine Ve Teçhizatın Vergi Dairesine Bildirilmesi Hk.

Ytb Kapsamında Alınan Makine Ve Teçhizatın Vergi Dairesine Bildirilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.13-426

11/03/2015

Konu

:

YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın vergi dairesine bildirilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, finansal kiralama işlemiyle ilgili olarak YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın bilanço veya aktife kaydedilmesinin ilgili vergi dairesine bildirimine ilişkin tereddüt hasıl olduğu belirtilmekte olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesinde, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B bölümünün “5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümünde itisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, söz konusu istisna uygulaması kapsamında indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işleri birlikte yapma ihtimali olan Devlet üniversiteleri, belediyeler, hastaneler ve benzeri durumdaki birimlerin bu satın almaları işlemin gerçekleştiği dönemin beyanname verme süresi içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Nitekim 16/10/2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 1)’in 13 üncü maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2.) bölümünün üçüncü paragrafı konunun daha anlaşılır yapılması adına aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         “İstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep eden Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin başvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi işletmesine istisna belgesi verilir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş olacağından, verginin alıcıdan aranması gerekir. Satıcının istisnalı işlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.”

            Buna göre, sadece devlet üniversiteleri ve hastaneleri ile belediyeler tarafından satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirimde bulunacak olup, finansal kiralama işlemi ile ilgili olarak tarafınızca vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ytb Kapsamında Alınan Makine Ve Teçhizatın Vergi Dairesine Bildirilmesi Hk.

11.03.2015

39044742-KDV.13-426

Top
Menu