Ytb’nin Şirkete Verilmesinden Önce Temin Edilen Makine Ve Teçhizat Listesinde Yer Alan Mallara Ödenen Kdv’nin İadesi Hk.

Ytb’nin Şirkete Verilmesinden Önce Temin Edilen Makine Ve Teçhizat Listesinde Yer Alan Mallara Ödenen Kdv’nin İadesi Hk.
 

T.C.

HAKKARİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.30.10.00-KDV-1-2

02/12/2010

Konu

:

Yatırım teşvik belgesinde istisna

İlgide kayıtlı dilekçenizden, 17/12/2009 tarihinde Hazine Müsteşarlığından yatırım teşvik belgesi (YTB) talebinde bulunduğunuz, henüz 7/1/2010 tarih ve 95153 sayılı YTB Hazine Müsteşarlığınca şirketinize verilmeden, 17/12/2009 tarihinde söz konusu yatırım teşvik belgesi eki yerli makine ve teçhizat listesinde de yer alan makine ve teçhizatların bir kısmını katma değer vergisi (KDV) ödeyerek satın aldığınızdan bahisle ödemiş olduğunuz KDV nin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesi esasına göre tarafınıza iade edilip edilemeyeceği hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca, YTB sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, konu hakkında 69 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 2 No.lu KDV Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, YTB ye ekli global listede yer alan malların Kanunun 13/d maddesi kapsamında KDV den istisna olarak teslim edilebilmesi için, teslime konu malın makine ve teçhizat niteliği taşıması, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması ve YTB sahibinin KDV mükellefiyetinin bulunması gerekmekte olup, istisnadan yararlanmak isteyen mükellefler YTB ve eki listenin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep edeceklerdir.

Ayrıca KDV Kanununun 10/a maddesinde KDV yönünden vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin ifası ile meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, adınıza yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce firmanıza yapılan makine ve teçhizat teslimlerinin, söz konusu makine ve teçhizat, sonradan düzenlenen yatırım teşvik belgesinde yer almış olsa dahi KDV den istisna tutulması mümkün bulunmadığından söz konusu makine ve teçhizatın alımları esnasında ödemiş olduğunuz KDV nin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.               

                                                                                                                                                        (…)

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ytb’nin Şirkete Verilmesinden Önce Temin Edilen Makine Ve Teçhizat Listesinde Yer Alan Mallara Ödenen Kdv’nin İadesi Hk.

02.12.2010

B.07.4.DEF.0.30.10.00-KDV-1-2

Top
Menu