Yurt Dışı Firmaya Ödenen Lisans Ücretine İlişkin Kdv’nin Beyanı

Yurt Dışı Firmaya Ödenen Lisans Ücretine İlişkin Kdv’nin Beyanıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışı Firmaya Ödenen Lisans Ücretine İlişkin Kdv'nin Beyanı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1349

27/08/2013

Konu

:

Yurt dışı firmaya ödenen lisans ücretine ilişkin KDV’nin beyanı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından ithal edilen dokunmamış mensucat hammaddesinin ithalat aşamasında lisans ücretine tabi tutulmadığı, adı geçen hammadde ile diğer hammadde ve malzemeler birlikte üretime konu olduktan sonra mekanik frontal (PE önbant) (çocuk bezi cırtlı) isimli mamulün üretildiği, lisans ücretinin bu ürünün ihracatı sırasında ortaya çıktığı, ürünün ihraç edilmesi halinde lisans ücretinin satış bedeli üzerinden hesaplanarak yurt dışındaki firmaya ödendiği belirtilerek bu ödemeye ilişkin KDV nin hangi merciye ödeneceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkili kılınmış, bu yetkiye dayanarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.1) bölümünde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV nin, hizmetten yurt içinde yararlananlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından ithal edilen hammadde kullanılarak üretilen mamul malların ihracatı aşamasında ödenen lisans bedelleri üzerinden % 18 oranında hesaplanacak KDV nin firmanızca sorumlu sıfatıyla bağlı bulunduğunuz vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen KDV nin ödendiği tarihi kapsayan vergilendirme döneminde KDV Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.

               Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışı Firmaya Ödenen Lisans Ücretine İlişkin Kdv’nin Beyanı

27.08.2013

39044742-130-1349

Son Yorumlananlar
Top
Menu