Yurt Dışına İhraç Edilen Malın Nakli Esnasında Alıcının Siparişi İptal Etmesi Ve Malın Türkiye Mukimi Bir Firmaya Satılıp Geri Dönmeden Yurt Dışında Teslimi.

Yurt Dışına İhraç Edilen Malın Nakli Esnasında Alıcının Siparişi İptal Etmesi Ve Malın Türkiye Mukimi Bir Firmaya Satılıp Geri Dönmeden Yurt Dışında Teslimi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742- KDV.21-1331

03.01.2017

Konu

:

Yurt dışına ihraç edilen malın nakli esnasında alıcının siparişi iptal etmesi ve malın Türkiye mukimi bir firmaya satılıp geri dönmeden yurt dışında teslimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından yurt dışında mukim bir firmaya ihraç edilmek üzere gemiye yüklenerek yola çıkarılan ürünlerden test edilmesi için alınan numunelerin analizine istinaden oluşturulan kalite raporu neticesinde yurt dışı mukimi firmanın söz konusu siparişi iptal ettiği, malın geri getirilmesinin oluşturacağı yüksek maliyet nedeniyle ürünler için Türkiye mukimi olup yurt dışı temsilciliği bulunmayan bir firma ile anlaşma sağlandığı, gümrük idaresi tarafından GÇB’nin değiştirilemeyeceğinin söylendiği, ancak konşimentonun Türkiye mukimi yeni müşteri adına düzenlendiği, Türkiye mukimi firmanın ihracata konu malı yurt dışında gemi limanında teslim aldığı belirtilerek, yurt dışında gerçekleşen söz konusu teslimin KDV’ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

6/a maddesinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi; teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

Bu çerçevede, yurt dışı alıcının malı taşıyan gemi seyrüseferde iken siparişi iptal etmesi neticesinde yeni müşteri olarak bulunan Türkiye mukimi bir firmaya yurt dışında gerçekleşen teslim KDV’nin konusuna girmediğinden, buna ilişkin düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak olup, bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, yurt dışında mukim firmaya ihraç edilmek üzere gönderilen ancak teslim edilmeyen ve Türkiye’de mukim bir firmaya yurt dışında teslim edildiği anlaşılan mallar ile ilgili olarak yurt dışı mukimi firmaya teslim şartı gerçekleşmediğinden, bu teslimin ihracat teslimi olarak değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışına İhraç Edilen Malın Nakli Esnasında Alıcının Siparişi İptal Etmesi Ve Malın Türkiye Mukimi Bir Firmaya Satılıp Geri Dönmeden Yurt Dışında Teslimi.

03.01.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.21-1331

Top
Menu