Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlarda Verilen Stand Kiralanması İşleminin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlarda Verilen Stand Kiralanması İşleminin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlarda Verilen Stand Kiralanması İşleminin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1038

21/07/2011

Konu

:

Yurt dışında düzenlenen fuarlarda verilen stand kiralanması işleminin KDV karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışında düzenlenen fuarlarda stand, masa, sandalye vb. dekoratif ürünlerin kurulması ve montajına yönelik hizmetlerin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-4 üncü maddesinde hizmetin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6 ncı maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye de faydalanılmasını ifade ettiği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından ….’ne yurt dışında düzenlenen fuarlarda stand, masa, sandalye vb. dekoratif ürünlerin kurulum ve montajı dahil kiralanması şeklinde verilen hizmetler, hizmet yurt dışında verildiğinden ve hizmetten  yurt dışında faydalanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlarda Verilen Stand Kiralanması İşleminin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1038

Top
Menu