Yurt Dışında Yerleşik Sigorta Firmalarına Verilen Sigorta Aracılık Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

Yurt Dışında Yerleşik Sigorta Firmalarına Verilen Sigorta Aracılık Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1203

08/08/2011

Konu

:

Yurt dışında yerleşik sigorta firmalarına verilen sigorta aracılık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, yurt dışında yerleşik sigorta firmalarına verilen sigorta aracılık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

           – 17/4-e maddesinde, banka ve  sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin KDV den istisna olduğu

            hükme bağlanmıştır.

             110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

              Buna göre, firmanız tarafından merkezi yurt dışında bulunan sigorta şirketlerine verilen sigorta aracılık hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Yerleşik Sigorta Firmalarına Verilen Sigorta Aracılık Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1203

Top
Menu