Yurt Dışındaki Müşteri Konumundaki Türk Şirketine (yurt Dışındaki Şubenin Şantiyesine) Yapılan Hizmetler Nedeni İle Türk Şirketinin Yurt İçindeki Merkezine Kesilecek Faturada Kdv Hesaplanmayacak, Bu İşler Nedeni İle Geri Getirilmemek Üzere Yurt Dışına Gö

Yurt Dışındaki Müşteri Konumundaki Türk Şirketine (yurt Dışındaki Şubenin Şantiyesine) Yapılan Hizmetler Nedeni İle Türk Şirketinin Yurt İçindeki Merkezine Kesilecek Faturada Kdv Hesaplanmayacak, Bu İşler Nedeni İle Geri Getirilmemek Üzere Yurt Dışına Gö
 

T.C.

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel   Mudurlugu

SAY1:   B.07.0.GEL.0.53/5301-3O91                                                                  16.05.2005/21209

KONU:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………………………………. A.Ş.

ILGI: a) 08.10.2004 tarihli dilekceniz,

b) I8.04.2005 tarih ve 5011-39I/17234 sayılı yazımız.

ilgi (a)’da kayıtlı dilekçenizde sorulan kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin sorulara ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile cevap verilmişti. Söz konusu dilekçenizdeki, Katma Değer Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. bendine göre yurt dışındaki müşteri konumundaki Türk şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesinde) yapılan hizmetler nedeniyle Türk şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturaların katma değer vergisinden muaf olup olmadığı hususuna ilişkin açıklamalara ise aşağıda yer verilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir.” hükmüne yer verilmek suretiyle Türkiye’de yapılan ve bu maddede sayılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayni Kanunun 6 nci maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malın teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılması ve hizmetten Türkiye’de yararlanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar   çerçevesinde, bir işlemin katma değer vergisine tabi olabilmesi için;

-işlemlerin anılan Kanunun 6 nci maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye’de yapılmış olması,

-işlemlerin   Kanunun   1   inci   maddesinde   sayılan   mal   teslimleri   ve   hizmet   ifaları   kapsamında  değerlendirilebilmesi,

gerekmekte olup, Türkiye’de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan işlemler katma değer vergisine tabi  bulunmamaktadır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiş ve bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için gerekli olan şartlar Kanunun 12 nci maddesinde sayılmıştır. Mal ve hizmet ihracı ile ilgili çeşitli tarihlerde yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;

-şirketiniz tarafından Katar’ın başkenti Doha’da yapılan ……… işlemleri Katma Değer Vergisi Kanununun 1 ve 6 nci maddeleri gereğince katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Bu nedenle yurt dışındaki müşteri konumundaki Türk şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesinde) yapılan hizmetler nedeniyle Türk şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp gösterilmeyecektir.

-şirketiniz tarafından Katar’da yapılacak işler nedeniyle bir daha geri getirilmemek üzere anılan ülkeye makine, teçhizat, inşaat malzemeleri ve isçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin götürülmesi de Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri ve 4 Sen No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği gereğince mal ihracatı olarak değerlendirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışındaki Müşteri Konumundaki Türk Şirketine (yurt Dışındaki Şubenin Şantiyesine) Yapılan Hizmetler Nedeni İle Türk Şirketinin Yurt İçindeki Merkezine Kesilecek Faturada Kdv Hesaplanmayacak, Bu İşler Nedeni İle Geri Getirilmemek Üzere Yurt Dışına Gö

16.05.2005

B.07.0.GEL.0.53/5301-3091-21209

Top
Menu