Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Karşılıklılık İlkesine Göre Uluslararası Roaming Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye’de Verilen Roaming Hizmetleri Kdvk’den İstisnadır.

Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Karşılıklılık İlkesine Göre Uluslararası Roaming Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye’de Verilen Roaming Hizmetleri Kdvk’den İstisnadır.
 

T.C.

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5401-2945

İLGİ:   19.08.2004 tarih ve 1731 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazınız incelendi. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde, her turlu mal ve hizmet ithalatının, 1/3-a maddesinde ise; posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu,

9. maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve is merkezinin bulunmaması halinde, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı;

4842 sayılı Kanunla değişik 1 I/a maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla uluslararası roaming anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan. 5035 sayılı Kanunla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 39. maddesinde, her nevi cep telefonu isletmecileri tarafından verilen (on ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, bu verginin KDV matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisnadır.

Yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından şirketinize verilen haberleşme hizmetlerinin ise hizmet ithali kapsamında değerlendirilerek KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından şirketinize fatura edilen haberleşme bedelleri üzerinden %18 oranında KDV hesaplanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. 6802 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yurt dışı GSM operatörleri özel iletişim vergisinin mükellefi olmadığından, bu işlem nedeniyle özel iletişim vergisi hesaplanmayacaktır.

Şirketinize    fatura   edilen   soz   konusu   haberlesme   bedellerinin    abonelerinize

yansıtılması sırasında bu bedeller KDV ve özel iletişim vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu haberleşme hizmetleri nedeniyle abonelerinizden komisyon vb. adlar altında alınan bedeller üzerinden %18 oranında KDV ve %25 oranında özel iletişim vergisi hesaplanacaktır.

Öte yandan, KDV Kanununun 29 ve 34. maddeleri uyarınca, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV’yi indirebilmektedirler. 49 Sen No’lu KDV Genel Tebliğinin B bölümündeki açıklamalara göre. KDV Kanununun 9. maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin 2 No’lu KDV Beyannamesine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Karşılıklılık İlkesine Göre Uluslararası Roaming Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye’de Verilen Roaming Hizmetleri Kdvk’den İstisnadır.

19.10.2004

B.07.0.GEL.0.54/5401-2945

Top
Menu