Yurt İçinde Satışı Yasak Olan Maddenin Üniversite Adına İthal Edilmesi Halinde Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.

Yurt İçinde Satışı Yasak Olan Maddenin Üniversite Adına İthal Edilmesi Halinde Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-KDV-2/2010-14029-01-681

05/07/2013

Konu

:

Yurt içinde satışı yasak olan maddenin

Üniversite adına ithal edilmesi halinde

KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

                İlgide kayıtlı dilekçenizde,… Üniversitesine satmak için yurt dışından kimyasal bir madde ithal edildiği, ancak yurt içinde söz konusu malın satışının yasak olması nedeniyle ithalat ve ithalata ilişkin belge düzeninin zorunlu olarak … Üniversitesi adına yapıldığı belirtilerek, ithal edilen ve … Üniversitesine satışı gerçekleştirilen malın maliyet bedelinin gider yazılıp yazılamayacağı ile ithal edilen mala ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

                KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

                5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, Kanunun birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

                Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce;

                1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir,

                2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

                Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci madde hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

                Ayrıca, ticari kazancın tespitine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.” parantez içi hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin 1 inci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

                Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

                Konuyla ilgili olarak dilekçe ve eklerinin tetkikinden; … Üniversitesine satmak için yurt dışından kimyasal bir madde ithal edildiği, ancak yurt içinde söz konusu malın satışının yasak olması nedeniyle ithalat ve ithalata ilişkin belge düzeninin zorunlu olarak … Üniversitesi adına yapıldığı anlaşılmıştır.

                Her ne kadar söz konusu malların ithalatı … Üniversitesi adına gerçekleştirilmiş olsa da yurtdışındaki satıcı firma olan … tarafından şirketiniz adına … tarih ve … numaralı fatura düzenlendiği ve şirketinizce de … Üniversitesi adına toplam satış bedeli ve KDV yi içeren … tarih ve … numaralı mal satış faturası düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

                Dolayısıyla, resmiyette söz konusu malların ithalatında gümrük idaresine karşı sorumlu olan kişi … Üniversitesi olsa da, ithalat fiiliyatta şirketiniz tarafından gerçekleştirilmiştir.

                Buna göre, … tarafından şirketiniz adına düzenlenen faturanın 213 sayılı VUK hükümleri kapsamında tevsik edici belge sayılması nedeniyle söz konusu faturanın şirketiniz kayıtlarına genel hükümler çerçevesinde intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

                Bu itibarla; ithal edilen ve … Üniversitesine satışı gerçekleştirilen malların maliyet bedeli ile bu malların ithali esnasında katlanılan giderlerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Öte yandan, şirketiniz tarafından… Üniversitesi adına düzenlenmiş olan faturada yer alan satış bedelinin de kurum kazancınıza intikal ettirilmesi gerektiği tabiidir.

                VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

                213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

                Konuyla ilgili dosya muhteviyatı belgelerin tetkikinde ise … firması tarafından düzenlenen … tarihli ve … sayılı fatura bilgilerine göre … Üniversitesinin alıcı (Consignee), şirketinizin ise satın alan [Buyer (If Not Consignee)] olarak belirtildiği mallara ilişkin … tarihli ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesinde alıcının (Consignee) … Üniversitesi olduğu, … tarihli ve … sayılı navlun faturası ve ithalat hizmetlerine ilişkin … tarihli ve … sayılı fatura ile antrepo işlemlerine ilişkin … tarihli ve … sayılı faturanın şirketiniz adına düzenlendiği, diğer yandan, söz konusu malların … tarihli ve … sayılı fatura karşılığında şirketiniz tarafından … Üniversitesine satıldığı anlaşılmaktadır.

                Buna göre, yurtdışından ithal edilen ve müşteri olarak firmanız adına ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen … tarihli ve … sayılı fatura vergi kanunlarına göre tevsik edici bir belge olup, söz konusu faturanın şirketiniz kayıtlarına genel hükümler çerçevesinde intikal ettirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu meyanda, söz konusu faturanın … Üniversitesi kayıtlarına intikal ettirilemeyeceği izahtan varestedir.

                Diğer yandan, şirketinizce … Üniversitesi adına düzenlenen … tarihli ve … sayılı satış faturası ile şirketiniz adına ithalat, antrepo ve navlun hizmetlerine ilişkin olarak düzenlenen faturaların da genel hükümler çerçevesinde kayıtlara intikal ettirileceği tabiidir.

                KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

                29/1 inci maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri,

                29/3 üncü maddesinde; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

                34/1 inci maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

                hükme bağlanmıştır.

                Bu hükümlere göre; yurt içinde satışı yasak olan kimyasal maddenin ithalatı her ne kadar Şirketiniz tarafından gerçekleştirilmiş olsa da, Gümrük İdaresine karşı sorumlu kuruluşun adına ithalatın gerçekleştirildiği … Üniversitesi olması ve söz konusu ithalata ilişkin gümrük makbuzunun da Şirketiniz adına düzenlenmemesi nedeniyle yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt İçinde Satışı Yasak Olan Maddenin Üniversite Adına İthal Edilmesi Halinde Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.

05.07.2013

84974990-KDV-2/2010-14029-01-681

Son Yorumlananlar
Top
Menu