Yüzer Havuz, Duba Ve Palamar Botu Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı

Yüzer Havuz, Duba Ve Palamar Botu Kiralama Hizmetinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yüzer Havuz, Duba Ve Palamar Botu Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-130[13-2017/378]-141943

27.11.2017

Konu

:

Yüzer havuz, duba ve palamar botu kiralama  hizmetinde  KDV  oranı

     

İlgi

:

29/03/2017 tarihli ve 34018 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan yüzer havuz, duba ve palamar botunun Kocaeli Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan Uzmar Gemi San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verildiği; anılan Firma tarafından kiralanan bu araçların, römorkör ve gemi imalatının yanı sıra üçüncü kişilere ait gemi ve römorkörlerin bakım ve onarımı ile açık denize çekilmesinde de kullanıldığı belirtilmekte ve söz konusu kiralama hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Anılan BKK eki (I) sayılı listenin 15 inci sırasında, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti sayılmıştır.

3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, faaliyetinin kısmen veya tamamen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmaması nedeniyle, kiralama hizmetini alan söz konusu Firmaya Şirketiniz tarafından yapılan yüzer havuz, duba ve palamar botu kiralama hizmetinin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yüzer Havuz, Duba Ve Palamar Botu Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı

27.11.2017

21152195-130[13-2017/378]-141943

Top
Menu