Zirkonyumdan Mamul Protez Diş Bağlantı Parçalarının Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Zirkonyumdan Mamul Protez Diş Bağlantı Parçalarının Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-681

31/03/2014

Konu

:

Zirkonyumdan mamul protez diş bağlantı parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından protez diş ve bağlantı parçalarının ithal edildiği, ithal edilen söz konusu zirkonyum cihaz ve bağlantı parçalarının fiziksel ve kimyasal herhangi bir işleme tabi tutulmadan, ithal edildiği haliyle, yurt içindeki çeşitli firmalara, üniversiteler bünyesindeki diş hekimliği fakültelerine satışının yapıldığı, ithalatın ve satışların %8 oranında KDV uygulanarak gerçekleştirildiği belirtilerek diş hekimliğinde bağlantı parçası olarak kullanılan zirkonyum seramik blokların ithalinde ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında TGTC’ndeki GTİP No.ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır. Bu eşyalar arasında TGTC’nin 90.21 tarife pozisyonu kapsamındaki “Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)” da yer almaktadır.

           Şirketiniz tarafından Başkanlığımıza e-mail ortamında iletilen gümrük beyannamesinden zirkonyum oksit seramik bloklarının TGTC’nin 90.21 tarife pozisyonuna ait         “9021.29.00.00.00 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edildiği anlaşılmıştır.

            Zirkonyum oksit seramik blokları olarak isimlendirilen eşyanın 90.21 tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları kapsamında olması halinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında sayılan eşyalar arasında yer alması nedeniyle, ithal veya tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak söz konusu eşyanın 90.21 tarife pozisyonu dışında herhangi bir GTİP no.sundan ithal edilmesi halinde ise ithal veya yurtiçi tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanacağı tabiidir.  

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Zirkonyumdan Mamul Protez Diş Bağlantı Parçalarının Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

31.03.2014

39044742-KDV.28-681

Top
Menu