Elektronik Defter ve Belge(9)

Diğer konular:

E-İrsaliyeye Geçiş Zorunluluğu

Makale Elektronik Defter ve Belge Erol Çember

E-İrsaliye mal hareketlerinin takibini, kâğıt ortamından elektronik ortama aktaran bir uygulama olan e-irsaliye, bir müddet sonra işletmelerin stok hareketlerinin izlenmesini ve stok miktarlarının vergi idaresince bilmesine imkân sağlayacaktır. Ancak bu elektronik dönüşüm ve uyum için gerekli eğitimlerin verilmesi ve teknik alt yapının kurulması işletmeler için zaman alan uygulamalardır. Pandemi dolayısıyla birçok işletmenin çalışma düzeninde ciddi bozukluklar meydana gelmiştir. Bu süreçte hazırlık ve uyum zorlukları dikkate alınarak zorunlu uygulamaya geçiş tarihinin ertelenmesi aslında işletmelerin mevcut durumda nefes almasını sağlayacaktır. Ancak bu tarihe kadar da bir erteleme yapılmamıştır.

30 Haziran 2020 0 1276

Karşıt İnceleme Evreninde Olasılık Analizi ve E-Karşıt

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

Bu yazıyı soru aldığım bir başlık olarak elektronik karşıt konusuna ayırmak istiyorum. Gelen soruların elektronik karşıtın mümkün olup olamayacağı ekseninde toplandığını görüyorum. Elbette işin politika kısmını ele almamız mümkün olamayacağından yalnızca teknik olarak elektronik karşıtın var olup olamayacağını tartışabileceğimizi söyleyebilirim. Ancak kısmen de olsa politikaya giriş yapmamız gerektiği de su götürmez bir gerçek.

15 Mayıs 2020 0 1738

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile beraber arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere belli sınırlar dahilinde arşiv fatura düzenleme zorulnluğu getirildi. Ocak ayının içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle de esnaftan, meslek örgütlerinden ve meslek mensuplarından tepkiler alınmaya başlandı. Bu yüzden bu yazımızda arşiv fatura düzenleme zorunluluğunu ele alalım istedim.

15 Ocak 2020 0 3011

İki Yüzlü Elektronik Fatura ve Görüntüsü İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

E-fatura, XML formatlı bir elektronik belge ve XML formatının tek başına bizlere sergileyebileceği bir görselliği bulunmuyor. XML formatlı bir dosyayı, belge veya defter görselliğine sahip olarak görüntülemek isterseniz, onu HTML gibi başka bir formata dönüştürmelisiniz. Bu görevi XSL(Extensible Style Language) veya XSLT(Extensible Style Language Transformations) teknolojileri üstleniyor. Peki, XSLT kullanarak bundan daha fazlasının yapılabileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

7 Ocak 2020 1 3335

Elektronik Defter ve Belge Doğrulamalarında Alınan İmzası Geçersiz Hatasına Dikkat

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

İmzası Değişmiş Hatası Aldığınız Defter ve Belgeler İçin Panik Olmanız Gerekmez. Sorun sertifikalardan kaynaklı olabilir.

26 Kasım 2019 0 3409

Elektronik Defter Zayi Bilmecesi

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

Elektronik Defterleriniz Zayi Olduğunda Yapmamanız Gerekenleri Bu Yazımızda Ele Aldık

7 Kasım 2019 0 3423

E-Uygulamalara Geçmek Durumunda Olan Mükellefler ve Uygulamaya Geçiş Süreleri

Makale Elektronik Defter ve Belge Saygın Karabacak

19/10/2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile bir taraftan yeni e-Belge uygulamaları hayatımıza dâhil dilmiş, diğer taraftan da hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dâhil olacak mükellef gruplarının kapsamı artırılmıştır.

509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirilmiş ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlanmıştır. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğini ile birlikte dikkate aldığımızda e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemelere baktığımızda, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görülmektedir.

23 Ekim 2019 0 3693

Elektronik Olarak Dönüşmeyenlerde Bugün: Elektronik Defter, Belge ve Defter Beyan Sistemi

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

Elektronik Defter ve Belge Kullanımı Önemli Bir Noktaya Geldi. Bu Teknolojilerler Denetim Elemanları, Meslek Mensupları ve Mükellefler Bir Dönüşüm Sürecini Sokulsa da Bu Teknolojilerinin Kendi Dönüşümlerini Sağladığı Söylenemez.

23 Ekim 2019 0 3371

Elektronik Defter ve Belge Nereye Gidiyor: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Çabaları Işığında Bir Değerlendirme – 2

Makale Elektronik Defter ve Belge Erhan Selim

509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Söz konusu tebliğ ve yayınlanan diğer tebliğler Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik Defter ve Belge uygulamasına yönelik politikalarının ciddi ölçüde değiştiğini gösteriyor. Yeni dönemde mükellefleri neler beklediğini bu yazıda ele aldık

21 Ekim 2019 0 3373

Son Yorumlananlar

Top
Menu