Kurumlar Vergisi(16)

Diğer konular:

Kurumlar Vergisi Oranı Yine Artırıldı

Makale Kurumlar Vergisi Erol Çember

Geçtiğimiz hafta yapılan bir yasal düzenleme ile 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun toplam da 7 farklı kanunda değişiklik yapmakla birlikte bugünkü yazımda aktaracağım konu, başlıktan da anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi oranında meydana gelen artış. Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Uygulanacak,

26 Nisan 2021 0 1092

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi (Global Minimum Corporate Tax)

Makale Kurumlar Vergisi İbrahim Karaduman

2020 yılının sonundan bu yana gündemde olan “küresel asgari kurumlar vergisi (global minimum corporate tax)” geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından yeniden gündeme getirildi.
Bildiğiniz gibi; çok uluslu şirketler, kazançlarını, transfer fiyatlandırması vb. yöntemleri de kullanarak, daha düşük vergi oranı uygulayan ülkelere (vergi cennetlerine) taşıyor, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vergi tabanlarında ciddi aşınmaya yol açıyorlar. Şüphesiz bu durumun en büyük mağdurlarından birisi de en fazla çok uluslu şirkete sahip ülkelerden birisi olan ABD.

24 Nisan 2021 0 1265

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ek Vergi

Makale Kurumlar Vergisi Erol Çember

Pandeminin yarattığı ekonomik etkileri azaltmak ve bütçeye yeni kaynak yaratabilmek için getirilen bu vergi artışları yeterli gelmiş olmamalı ki, vergi idaresi yeni vergi artışı hazırlıklarında. Bilindiği üzere 2021 yılı bütçe gelirlerinin yaklaşık %87 si vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bütçeye kaynak yaratmanın en etkili yolu maalesef vergi gelirlerini artırabilmek, vergi gelirlerini artırmanın da en bilinen yolu; ya yeni vergiler ihdas etmek ya da mevcut vergilerin oranlarını arttırmaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesi düşünülen geçici 92’inci madde ile 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması planlanmaktadır. Buna göre; kâr elde eden şirketlerden, 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ait kazançları için yüzde 10, 2022 hesap dönemine ait kazançları içinse yüzde 5 oranında tevkifat yapılacak ve bu tevkifat tutarı kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ay içerisinde beyan edilip ödenecektir.

11 Mart 2021 0 1616

Yurtdışından Alınan Hizmet Faturalarının Durumu

Makale Kurumlar Vergisi Erol Çember

Her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ile dünyamız gitgide küreselleşmekte ve küreselleşen dünyada gün geçtikçe firmaların almış oldukları mal ve hizmetin türü ve içeriği de değişmektedir. Bu durum özellikle yurt dışı firmalarından alınan hizmetlerin ülkemizde vergilendirmesi açısından önem arz etmektedir.  Ancak en çok hata yapılan konulardan birisi de maalesef yurt dışından alınan hizmetlerin gerek stopaj açısından ve gerekse katma değer vergisi açısından nasıl vergilendirilmesi gerektiğidir. Konuyu hem stopaj açısından hem de KDV açısından genel hatları ile anlatmaya çalışacağım.

30 Aralık 2020 0 1994

Serbest Bölgelerde Fason Üretim Bilmecesi

Makale Kurumlar Vergisi Ersin Gökgün

Serbest Bölgelerde vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 06.02.2004 tarihinden sonra farklı bir dönemin başladığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu tarihe kadar bölge içerisinde yer alan tüm mükellefler vergi istisnası kapsamında iken, 06.02.2004 tarihinde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; serbest bölgelerde yapılan faaliyetler vergi mevzuatı hükümlerine tabi olmuş, kazanç istisnasının kapsamı daraltılmıştır. İstisna uygulamasının yeni hali bir takım tartışmaları beraberinde getirmiştir.

Tartışma konularından biri de serbest bölgede fason üretim yapanların durumudur. İdarenin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir özelgede yer alan ifadeler nedeniyle fason üretim yapanların tamamen istisna uygulaması dışına çıkartılması gibi durumlar yaşanmaktadır. Fason iş yapan işletmeler ise üretim ruhsatına sahip oldukları için, her durumda istisnadan yararlanmaları gerektiğini düşünmekteler. Bu yazıda serbest bölgelerde fason üretim yapanların ve yaptıranların kurumlar vergisi karşısındaki durumu, istisna düzenlemesinin amacı da dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

16 Ekim 2020 0 2884

Nakdi Sermaye İndirimi Uygulamasında Pasif Gelirler Gerçekten Pasif mi?

Makale Kurumlar Vergisi Muhsin Atçı

Kanunlarımızda pasif gelirlere iki yerde atıf bulunmaktadır. Ancak diğer düzenleyici dokümanlarda konuya ilişkin tanım, örneklendirme yahut istisna belirlemeleri bulunmamaktadır. Kontrol edilen kurum kazancı müessesesinin kaynağı ABD olduğuna göre detay düzenlemelerde de bu ülke uygulamaları örnek alınabilir. Konu uluslararası vergileme ile ilgili olduğu için böyle bir yol izlenmesi ve mevzuatlar arası uyum sağlanması gerekmektedir.

7 Temmuz 2020 0 2016

Şirketinizden Borç Alırken Bir Kez Daha Düşünün

Makale Kurumlar Vergisi Erol Çember

Sermaye şirketlerinde ortakların şirketlerinden para çıkarmasının birkaç yolu bulunmaktadır. Bunlar; Borçlanarak para çıkarmak, Huzur hakkı ile para çıkarmak, Kar dağıtımı ile para çıkarmak.
Bu haftaki yazımda, şirket ortağının, şirkete borçlanmasının doğuracağı hukuki sonuçların neler olacağını yazacağım.

24 Haziran 2020 0 2380

Kâr Dağıtımı Sınırlaması Sorunu Kanun Düzeyinde Netliğe Kavuşmuştur!

Makale Kurumlar Vergisi Ekrem Öncü

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunda özellikle alacakları ötelenmesine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

17 Nisan 2020 0 2908

Ana Faaliyet Kodu Bu Kadar Önemli Olmamıştı

Makale Kurumlar Vergisi İbrahim Hak

Gelir İdaresi Başkanlığı 518 tarafından 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin olarak mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi yönelik 2020/3 Sayılı Uygulama İç Genelgesini yayımlamıştır. Bu yazımızda faaliyet kodlarına ilişkin olarak içinde bulunduğumuz durum değerlendirme konusu yapılmıştır.

10 Nisan 2020 0 3557

Pandemi zamanında kâr payı dağıtmak rasyonel mi ?

Makale Kurumlar Vergisi Onur Çelik

Malumunuz TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), odalara ve borsalara yaptığı 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 no.lu duyurusuyla, şirketlerin genel kurul gündemlerine “kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” konusunun alınmasını tavsiye etti. Son derece yerinde olduğunu düşündüğüm tavsiye kararının arkasında; şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerekli olduğu ve bu nedenle karların hissedarlara dağıtım konusu yapılmayarak bir oto finansman kaynağı olarak şirket dışına çıkartılmaması gerekliliği bulunmaktadır.

10 Nisan 2020 0 2906

Son Yorumlananlar

Top
Menu