Sonuç olarak, Teklifin çerçeve 13’üncü maddesi; spor hakemlerine ödenen ücretlerle ilgili mevcut gelir vergisi istisnasının bu düzenlemeyle tamamen kaldırılması yerine basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç olmak üzere amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılmasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 12’nci madde olarak kabul edilmiştir.

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunun onayıyla 21.11.2019 tarihinde yasalaşmış bulunmaktadır. Söz konusu yasal düzenlemeler ile;

 • Spor hakemlerine ödenen ücretlere yönelik mevcut gelir vergisi istisnası daraltılmış,
 • Sporcular tarafından spor faaliyetinin icrası karşılığı elde edilen ücretlerin belirli durumlarda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi sağlanmış,
 • Şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara yapılan yersiz ödemeler terkin edilmiş,
 • Sporcu ve spor hakemlerine ödenen ücretlerin vergilendirilmesinde de etki edecek biçimde gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmiş,
 • Sporcuların ücretleri üzerinden kesilerek vergi dairesine ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılmış ancak, vergi iadesine yönelik işleyiş farklılaştırılmıştır.

 

A-SPOR HAKEMLERİNE TANINAN İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) yürürlükteki 29’uncu maddesi düzenlemesi uyarınca, teşvik gayesiyle “ilgili maddede” yazılı ikramiye ve mükafatlar, aşağıdaki gibi Gelir Vergisi’nden müstesna tutulmuşlardır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

“……..

 1. (2361 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişen bent)Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.

……….”

7193 Sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile, GVK’nın 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere yönelik istisna, “193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere yönelik istisna kaldırılarak spor yarışmalarını yöneten hakemlere yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sağlanmaktadır.” gerekçesiyle Kanun Teklifi aşamasında istisnanın tamamen kaldırılmasına yönelik olarak düzenlenmişken,  Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında (verilen önergelerin kabulü ve amatör spor dallarının gelişimini teşvik etmeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ve bu bağlamda amatör spor dallarında görev alan hakemlere ödenen ücretlere yönelik istisna uygulamasının devam etmesinin faydalı olacağı gerekçesi ışığında), “4. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)” biçiminde değiştirilmiştir.

Sonuç olarak, Teklifin çerçeve 13’üncü maddesi; spor hakemlerine ödenen ücretlerle ilgili mevcut gelir vergisi istisnasının bu düzenlemeyle tamamen kaldırılması yerine basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç olmak üzere amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılmasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 12’nci madde olarak kabul edilmiştir.

Yapılan değişiklikle Türk Gençlik ve Spor ile Futbol mevzuatı düzenlemeleri bakımından;

-Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve profesyonel futbol faaliyeti olarak kabul edilen TFF Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig,

-Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ING Basketbol Süper Ligi,

-Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen Axa Sigorta Efeler Ligi,

Müsabakalarını yöneten hakemlere, bu müsabakalar nedeniyle ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacaktır.

Söz konusu federasyonlar tarafından düzenlenen diğer ligler ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı diğer spor federasyonları tarafından düzenlenen tüm liglere ait müsabakaları yöneten hakemlere ödenen ücretler ise eskiden olduğu gibi vergiden istisna tutulacaktır.

Aynı spor hakemi tarafından farklı zamanlarda, gerek 7193 sayılı Kanun uyarınca amatör kabul edilen liglere, gerekse profesyonel spor faaliyetlerinin icra edildiği liglere ait müsabakaların yönetilmesi halinde ise ödenecek ücret, müsabakanın ait olduğu ligin statüsüne göre vergilendirilecek ya da vergiden bağışık tutulacaktır.

Yukarıda sayılan liglere ait spor yarışmalarını yöneten hakemlere yapılan ve vergi istisnası dışında bırakılan ücret ödemelerinin (GVK’nın 86, 94 ve 103’üncü maddeleri kapsamında genel yöntem olarak, (yani, GVK’nın 94/1.’inci maddesi kapsamında ödeme yapanlarca nakden veya hesaben ödeme aşamasında vergi tevkifatının yapılmasını ve GVK’nın 86’ncı madde düzenlemesi uyarınca beyan sınırlarının aşılması halinde yıllık beyanname ile tüm ücret gelirinin beyan edilerek, spor hakemi ücret gelirlerinin GVK’nın 103’üncü maddesinde tarife üzerinden) vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

            Değişik, bu Kanunun yayım tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 

B-SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN VERGİ İADESİNİN (AMATÖR SPOR FAALİYETLERİ İÇİN VERGİ TEŞVİKİNİN) KALDIRILARAK YENİ UYGULAMAYA GEÇİLMESİ

3289 sayılı Kanunun Ek 12’nci maddesiyle, Türkiye’de faaliyette bulunan;

 1. a) Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,
 2. b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere, 01.05.2018 tarihinden itibaren ilgili işverene red ve iade edilmesi sağlanmaktadır.

Uygulamaya dair ayrıntılar, 13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı R.G.’de yayımlanan “SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ile belirlendiği biçimde, 01.05.2018 tarihinden itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin iadesi yapılacaktır. Bu kapsamda, Mayıs ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Haziran ayında verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen tevkifat tutarları,  tahsil edildiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde red ve iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılmıştır.

 

Kanun Teklifinin 36’ncı ve 7193 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesiyle de, sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama ya da diğer ifade ile spor kulüplerine yönelik vergisel teşvik, yaklaşık 1,5 yıllık dönem sonrasında yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkemizde amatör spor dallarının gelişimini teşvik etmeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmakta olduğu, sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve stopaj yoluyla ödenmiş olan vergilerin amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla iade edilmesine yönelik düzenlemenin uygulanma imkanı kalmamasından dolayı kaldırıldığı, bütçe ilkelerine uymadığı düşünülen mevcut düzenleme yerine bu tür desteklerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da sağlanabileceği vurgulanarak 7193 sayılı Kanunun 40’ncı maddesi düzenlemesi olarak 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amatör sporun desteklenmesi

EK MADDE 12- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisinden Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen pay, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılır.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz:

 1. a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak yapılacak ödeme, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),
 2. b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerine aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

 

Yapılan bu düzenleme ile spor kulüpleri ve sportif A.Ş.’ler tarafından sporcu ücretlerinden “bir vergilendirme dönemi içerisinde” kesilen gelir vergisi toplamında;

-Gençlik ve Spor Bakanlığının talep etmesi halinde,

-Talep edilen tutardan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen kısmının,

-Gençlik ve Spor Bakanlığına ait özel hesaba aktarılması,

-Bu tutarın yalnızca maddede belirtilen harcamaların finansmanı için Bakanlık tarafından spor kulüplerinin kullanımına tahsis edilmesi,

– Bu fonun kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirleneceği,

Şeklinde ana hatlara sahip yeni bir uygulama hayat geçirilmiştir.

Değişiklik 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 

C- BAZI SPORCULARA FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERİN TERKİN EDİLMESİ

Kanunun 48’inci madde düzenlemesiyle,  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 79- 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, bu Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara, 1005 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ve 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmış olanların kendilerine veya bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, bu kapsamda maddenin yürürlük tarihine kadar yapılan ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz ödemelere ilişkin borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir, maddenin yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez.

2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde ödenen ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

 

Değişik bu Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

D-SPORCULARA ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YENİ SİSTEM

7193 sayılı Kanunun 21 ve 22’nci maddeleri ile sporculara yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

MADDE 21- 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.”

MADDE 22- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 91- 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.

……..

Geçici 72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmaz. Daha önceki sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri için geçici 72 nci maddenin değişiklik öncesi hükümleri uygulanır. 1/11/2019 tarihinden önceki sözleşmelere ilişkin olarak 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen değişiklikler bu kapsamda değildir.”

 

Ayrıca sporcu ve hakemlerin vergilendirilmesine de etki edecek biçimde, temel yasal ölçütleri belirleyen düzenlemeler de Kanunda yer almaktadır.

 

7193 sayılı Kanunun 15’nci maddesi ile GVK’nın 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

 

Yine Kanunun 17’nci madde düzenlemesi ile GVK’nın 103’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL’ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

%27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

%35
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret       gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40

oranında vergilendirilir.”

 

Kanun değişikliğinin,

 1. 21’nci maddesinin “31/12/2019” ibaresini “31/12/2023” şeklinde değiştiren hükmü yayımı tarihinde,
 2. diğer hükümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 3. 22’nci madde düzenlemesi yayımı tarihinde,
 4. GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarife değişikliğine yönelik 18’inci maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

 1. 15’nci maddesi 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girecektir.

 

Teklif edilen değişikliğin yasalaşması halinde sporcuların vergilendirilmesine yönelik GVK’nın Geç. 72’nci maddesi aşağıdaki gibi olacaktır.

“31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

 1. a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 20,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için %  5,

 1. b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Değişiklik teklifi ile ;

 

1-Sporculara yönelik özel vergileme rejiminin uygulama süresi 31.12.2023 tarihine dek uzatılmıştır.

2-Lig usulüne dair spor dallarından en üst ligde müsabık spor kulüpleri tarafından sporcularına yapılan ödemeler üzerinden yapılan vergi tevkifatı oranı %15’den %20’ye çıkarılmıştır.

3-Diğer alt ligler ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler üzerindeki vergi tevkifat oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

4- Madde kapsamındaki tüm sporcular için geçerli olmak üzere maddede yer alan, “ücret ödemeleri üzerinden yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.” hükmü kaldırılarak, vergi tevkifatı uygulamasının “nihai vergileme” yöntemi terk edilmiş ve GVK’nın 103’üncü maddesi düzenlemesine bağlı olmak kaydıyla, belirli hallerde sporcuların yıllık beyanname vermeleri sağlanmak istenilmiştir.

5- Yapılan değişikliklerin birlikte değerlendirilmesinde, teklif ile beyannameli mükellefiyetin artırılmasının, yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınmasının amaçlanmakta olduğu anlaşılmaktadır.  Bu kapsamda ve genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilen ücret tutarları ve bu tutarlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, yıllık beyanname sayesinde matrah ve sair unsurlarının kontrolünün sağlanmasını teminen; tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutan aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilmektedir.

 

Değişiklik tekliflerinde baz alınan rakam 500.000TL olarak belirlenmiştir.

 

6- GVK’ya eklenen Geçici 91’inci madde düzenlemesi ile ücretlerin vergilendirilmesindeki temel ölçüt olarak GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarife değişikliğin 01.01.2019 tarihinden itibaren yasalaşmış olmasına karşın, sporcu ücretlerindeki yeni tevkifat oranı ve vergileme rejiminin;

a- 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanması,

b- GVK’nın Geçici 72’nci maddesinde yer alan vergi oran artışı ile yeni beyan sisteminin, 01/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmaması gerekmekte olup,

c-01.11.2019 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmeler ile 01/11/2019 tarihinden önceki sözleşmelere ilişkin olarak 01/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen değişikliklerde yeni vergi düzenlemeleri geçerli

Bulunmaktadır.

 

Böylece GVK Geç. 72’nci madde kapsamında yer alan ve spor kulüpleri ile 01.11.2019 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan LİG USULÜNE TABİ YA DA BİREYSEL SPORCULARIN TAMAMI ve belirli spor müsabakalarını yöneten[1] SPOR HAKEMLERİNE (yukarıda belirttiğimiz muhtelif tarihlerden itibaren) ödenen ücretlerde itibaren vergileme rejimi olarak;

 • Spor kulübü ya da spor federasyonu olarak, “Tek işverenden” alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının, sporcular için 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan 500.000TL tutarı aşması halinde bu gelirler YILLIK BEYANNAME VERİLMEK SURETİYLE beyan edilecektir.
 • Sporcular ya da spor hakemleri tarafından, spor kulübü ya da spor federasyonu Tek işveren olarak alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 500.000TL’yi aşmayan ücretler ise beyan edilmeyecek olup, ödeme aşamasında kesilen vergiler nihai vergi olacaktır.
 • İster Spor faaliyetiyle uğraşan kurumlardan, isterse diğer ticari işletmelerden aynı dönem içerisinde elde edilen yani “Birden fazla işverenden” tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden spor hakemlerinin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan 40.000 TL tutarı aşması halinde de bu gelirler YILLIK BEYANNAME verilmek suretiyle beyan edilecektir.
 • Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar olan 40.000TL’yi aşmaması, ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı yani 500.000TL’yi aşması halinde de bu gelirler YILLIK BEYANNAME verilmek suretiyle beyan edilecektir.

 

BEYANA DAİR ÖRNEKLER (örnekleri basitleştirmek için ödemeler üzerinden net/brüt ücret ayrımı yapılmamıştır. Kişilerin örnekte verilenler dışında beyana tabi başkaca bir geliri olmadığı varsayılmıştır.):

 • 2019-2020 sezonunda TFF Süper Lig’deki A Kulübünde futbol oynayan ve 07.08.2019 tarihinde spor kulübüyle sözleşme imzalamış X adlı sporcuya, 01.01.2020 ila 31.05.2020 döneminde A Kulübü tarafından aylık 50.000 TL, 01.07.2020 ila 31.12.2020 döneminde Bir alt Lig olan 1. Ligdeki B Kulübü tarafından ise aylık 40.000 TL ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılmıştır.

Bu sporcu açısından vergileme, değişiklik öncesi düzenleme esas olmak üzere yapılacaktır. A Kulübü tarafından yapılan ödemelerden %15; B kulübü tarafından yapılan ödemelerden %10 oranında vergi tevkifatı yapılacak olup, toplam ücret gelirinin yıllık 500.000TL olmasına bakılmaksızın yıllık beyanname verilmeyecektir. Spor kulüpleri tarafından tevkif edilen vergiler, sporcunun nihai vergisi olacaktır.

 • 2019-2020 sezonunda Türkiye İkinci Basketbol Ligindeki A Kulübü ile 01.01.2020 tarihinde sözleşme imzalayan Y adlı sporcuya, 01.01.2020 ila 31.12.2020 döneminde A Kulübü tarafından aylık 60.000 TL, ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılmıştır.

Bu durumda A Kulübü tarafından yapılan ödemelerden %10 oranında vergi tevkifatı yapılacak olup, yıllık ücret toplamı (60.000×12)= 720.000TL olduğundan sporcu tarafından yıllık beyanname verilecek, GVK 103’üncü madde uyarınca beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden A kulübü tarafından kesilen vergiler, spor kulübü tarafından ödenmiş olması halinde sporcu tarafından verilen beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

 • Türkiye Voleybol Federasyonu hakemi A’ya 2020 yılında Federasyon tarafından Efeler Ligindeki müsabakalar karşılığı aylık 5.000 TL, alt liglerdeki müsabakalar karşılığı olarak da aylık 1.000TL muhtelif nitelikte ücret ödemesi yapılmıştır. A, aynı zamanda Z Şirketinde ücretli olarak çalışmakta olup, bu şirketten aylık 8.000TL ücret geliri elde etmektedir.

Bu durumda gerek Spor Federasyonu tarafından yalnızca Efeler Ligi müsabakaları karşılığı ödenen, gerekse Z şirketi tarafından spor hakemine ödenen ücretler (federasyon tarafından yıllık ödenen (5.000 x12) 60.000 TL, Z Şirketi tarafından yıllık ödenen 96.000TL olmak üzere) üzerinden GVK’nın 94/1 ve 103’üncü maddeleri uyarınca vergi tevkifatları yapılacak olup, spor hakeminin ücret gelirlerinin durumu ikinci işveren için her halukarda yıllık 40.000TL’yi aşmış olduğundan yıllık beyanname ile beyan edilecektir.  GVK 103’üncü madde uyarınca beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden, ödemeyi yapan kurumlar tarafından kesilen vergilerin mahsup edileceği tabiidir.

Federasyon tarafından alt liglerdeki müsabakaların yönetimi karşılığı ödenen ücretler, vergiden istisna tutulmuş olduğundan, bu gelirler üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak ve (1.000 x12) 12.000 TL ücret geliri, verilecek beyannameye dahil edilmeyecektir.

Spor hakemi, yurt dışında yönetmiş olduğu müsabakalar karşılığı elde etmiş olduğu gelirler ise verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edecektir.

 

[1] Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve profesyonel futbol faaliyeti olarak kabul edilen TFF Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen Axa Sigorta Efeler Ligi müsabakalarını yöneten hakemler olmak üzere.

 

 • Makalemiz vergisorunları dergisinde de yayınlanmıştır.

Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 /7193 Sayılı Kanun İle Sporcular ve Hakemlere Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Yapılan Değişiklikler
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

 • menderes çetin

  Makalenin ilgili kısmında, bayanlar basketbol ligi ile bayanlar voleybol ligi neden yok? unutuldu mu acaba?

  Bu yoruma cevap yaz

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu