Nihayet haftalardır beklenen 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasa ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı da getirildi. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapıldı. Bu hafta ki yazımda sadece alacakların yapılandırılması kısmına değineceğim.

4733 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesi Gereğince Üreticilerden Satın Alınan Tütünlerin Tesliminde Kdv Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-800

21/06/2011

Konu

:

4733 sayılı Kanun’un geçici 6. maddesi gereğince üreticilerden satın alınan tütünlerin tesliminde KDV uygulaması.

      İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden 4733 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince üreticilerden satın alınan tütünlerin tesliminde KDV uygulamasının ne şekilde olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

       KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

       8/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların KDV mükellefi olduğu,

       29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

       29/3 üncü maddesinde; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

       40/1 inci maddesinde; katma değer vergisinin bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı,

       40/3 üncü maddesinde; herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek mecburiyetinde oldukları,

       41/1 inci maddesinde; mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,

       46/1 inci maddesinde; beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanların, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecbur oldukları,

       hükme bağlanmıştır.

       Diğer taraftan, 5752 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddede; “Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi, ülke genelinde ürün arzının devamlılığını sağlamayı ve yerli tütünden yapılan sigaraların harman reçetelerinde kullanılan tütün çeşitlerinin geleceğini güvence altına almayı teminen, 2007 ürün yılı için sözleşme imzalanan üreticiler ile anılan yılda sözleşme yapılan miktarları aşmamak koşuluyla 2008 ürün yılı için Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalar. Satın alınacak tütün miktarı, her bir üretici ile imzalanan sözleşme miktarının % 10 fazlasını aşamaz.

       Şirketin, Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalayacak olduğu tütünlerin satın alınabilmesi ve satın alınan tütünler için işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama gibi giderler Hazine Müsteşarlığı’nın 2009 yılı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Bu kapsamda satın alınan tütünlerin 2009 yılı sonuna kadar kullanılamaması veya satılamaması durumunda bu tütünlerin işleme, nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama hizmetleri için ihtiyaç duyacağı kaynak müteakip yıllarda Hazine Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenekten karşılanır.

      Bu tütünlerin satışından elde edilecek hâsılat, Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi’nce tahsilâtı takip eden ayın on beşine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere hazine hesaplarına aktarılır.

       2008 ürünü olarak satın alınacak tütünler, destekleme stoku tütünlerin satışında uygulanan usul ve esaslar dâhilinde satılabilir.

       Bu madde kapsamında şirket tarafından yapılacak alımlar ile alınan tütünlere ve yapılan giderlere ilişkin denetim Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.” hükmü yer almaktadır.

       Bu hükümlere göre; 4733 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince Şirketinizce 2009 yılında üreticilerden (alım bedeli ve masrafları Hazine Müsteşarlığına ait olmak üzere) satın alınan tütünlerin teslimi KDV ye tabi olup, bu faaliyetlerinizin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması ve Şirketinizin hukuki statüsü işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği gibi vergilendirmeye de mani teşkil etmeyecektir.

      Ayrıca, söz konusu tütün teslimlerine ilişkin düzenlediğiniz faturalarda hesaplanan KDV nin, vergiye tabi diğer faaliyetlerinizden ayrı olarak beyan edilmesi mümkün olmayıp, faaliyetlerinizin tamamını kapsayacak şekilde 1 numaralı KDV beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

       Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:4733 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesi Gereğince Üreticilerden Satın Alınan Tütünlerin Tesliminde Kdv Uygulaması Hk.

21.06.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-800

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bazı Alacakların Yapılandırılması
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu