Dikkatli okuyucularımız hatırlayacaktır, yaklaşık iki ay kadar önce “Finansal Bilgilerimiz Paylaşılıyor” başlıklı yazımda; finansal bilgilerimizin bu yıl 54 ülkeyle paylaşılacağını bu sayının önümüzde ki yıl 107’ye kadar çıkabileceğinden bahsetmiştim. 7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle son on iki yılda yedinci defa varlık barışı düzenlemesi yapıldı. Özellikle yurt dışında varlıkları bulunanlar için finansal bilgilerin artık bir sır olmaktan çıkıp, devletler arasında bilgi değişimine tabi tutulacağından, varlık barışı düzenlemesi, yurt dışında varlığı bulunanlar için iyi bir fırsat olacaktır.

4736 Sayılı Kanuna Göre Gazi Olan Kişinin Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk.

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

Defterdarlık (Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

25953680-045.02[2016-28]-1

25.01.2017

Konu

:

Silah Ruhsat Harcı

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4736 sayılı Kanuna göre gazi olduğunuz için silah ruhsat harcından muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

   492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu, Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün 16 ncı fıkrasında ise silah taşıma ve bulundurma vesikalarından aranılacak harç tutarları belirlenmiştir.

   Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile ilgili işlemlerden harç alınmayacağı; 125 inci maddesinde de bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

   Öte yandan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde,

    “…

   Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta ve olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

   Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiştir.

    Diğer taraftan, milli mücadeleye iştirak edip kendilerine istiklal madalyası verilen Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs gazisi Türk vatandaşlarına, “1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun”a göre aylık bağlanmakta olup, 6136 sayılı Kanunun söz konusu muafiyet hükmünde 1005 sayılı Kanuna yer verilmediğinden, sözü edilen gazilerin 6136 sayılı Kanunun söz konusu muafiyet hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

   Özelge talep formunuz ekindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı …  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü …  Sosyal Güvenlik Merkezinin 08.06.2016 tarihli ve … sayılı yazısından, 1005 sayılı Kanuna göre aylık aldığınız anlaşılmıştır.

   Bu itibarla, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılanlar kapsamında bulunmadığınız anlaşıldığından, satın aldığınız silah nedeniyle ruhsat harcı muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4736 Sayılı Kanuna Göre Gazi Olan Kişinin Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk.

25.01.2017

25953680-045.02[2016-28]-1

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bir Varlık Barışı Daha
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu