19/10/2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile bir taraftan yeni e-Belge uygulamaları hayatımıza dâhil dilmiş, diğer taraftan da hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dâhil olacak mükellef gruplarının kapsamı artırılmıştır. 509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirilmiş ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlanmıştır. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğini ile birlikte dikkate aldığımızda e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemelere baktığımızda, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görülmektedir.

150 M2’yi Geçmeyen Ve Konut Olarak Mütalaa Edilen Kaymakam Evi İnşaatı Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtların Ve Yapılacak İşlemleri Damga Vergisi Ve Harç İstisnasından Yararlanmaktadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :11.12.1996
SAYI :B.07.0.GEL.0.63.6343-317/59157
KONU :150 m2’yi geçmeyen ve konut
olarak mütalaa edilen kaymakam-
evi inşaatı nedeniyle düzenlenecek
kağıtların ve yapılacak işlemlerin
damga vergisi ve harç istisnasından
yararlanacağı hk.

…………….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: …………….. gün ve …………….. sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Yazınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, 01/03/1984 gün ve 18328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar.” denilmiş, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtların, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesna olacağı, aynı maddenin son fıkrasında da, net 150 m2’yi geçen konutlara bu madde hükmünün uygulanmayacağı hükme bağlanmış, bulunmaktadır.

Buna göre, net 150 m2’yi geçmemek kaydıyla konut olarak mütalaa edilen Kaymakamevi inşaatı sebebiyle düzenlenecek kağıtlarla yapılacak işlemlere damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki gerekmektedir.

Öte yandan, mükelleflerin 2982 sayılı Kanunda sayılan muafiyet ve istisnalardan yararlandırılmaları için önceden ilgili vergi dairesine muafiyet talebinde bulunmaları gerekmekle birlikte, işlemin yapıldığı anda başvurmamış olmaları istisna konusuna giren bir işlem sebebiyle alınan damga vergisi ve harcın iade edilmesine mani değildir.

Bu nedenle, Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce ihale edilen kavmakamevi inşaatı dolayısıyla noterde düzenlenen sözleşmeden alınan damga vergisi ve harcın, inşa edilen kaymakamevinin net 150 m2’yi geçmemesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca ilgilisine red ve iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:150 M2’yi Geçmeyen Ve Konut Olarak Mütalaa Edilen Kaymakam Evi İnşaatı Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtların Ve Yapılacak İşlemleri Damga Vergisi Ve Harç İstisnasından Yararlanmaktadır.

11.12.1996

B.07.0.GEL.0.63.6343-317/59157

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /E-Uygulamalara Geçmek Durumunda Olan Mükellefler ve Uygulamaya Geçiş Süreleri
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu