19/10/2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile bir taraftan yeni e-Belge uygulamaları hayatımıza dâhil dilmiş, diğer taraftan da hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dâhil olacak mükellef gruplarının kapsamı artırılmıştır. 509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirilmiş ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlanmıştır. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğini ile birlikte dikkate aldığımızda e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemelere baktığımızda, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görülmektedir.

19/10/2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile bir taraftan yeni e-Belge uygulamaları hayatımıza dâhil dilmiş, diğer taraftan da hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dâhil olacak mükellef gruplarının kapsamı artırılmıştır.

509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirilmiş ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlanmıştır. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğini ile birlikte dikkate aldığımızda e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemelere baktığımızda, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görülmektedir.

Yapılan düzenlemelerin ana hedefinin vergi idaresinin elektronik ortamda kayıtdışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek olduğu ortadadır. Öte yandan belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama taşınması yoluyla işlem süreçlerine ilişkin maliyetler de önemli ölçüde azaltılacak ve çevrenin korunmasına yönelik önemli katkılar da sağlanacaktır.

Bu çalışmada okuyucunun yasal düzenlemeler içerisinde kaybolmasına izin vermeden yapılan düzenlemeler ile mükelleflerin hangi e-uygulamalara tabi olduğu ve buna ilişkin geçiş süreleri yalın bir biçimde anlatılmaya çalışılacaktır.

I. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura

1.2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 2020 yılı yevmiye ve kebir defterlerini e-defter olarak tutacaklardır.

2. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 2020 yılı içerinde e-faturaya geçecekleri için 2021 yılı yevmiye ve kebir defterlerini e-defter olarak tutacaklardır.

3. 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler izleyen yılın başından itibaren e- defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

4. 19/10/2019 tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler içinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

5. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alımını (bayilik lisansı dâhil), Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithalini

  • 2019 yılında gerçekleştiren mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren,
  • 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştiren mükellefler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

6. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

7. e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

8. 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

9. Gelir İdaresi Başkanlığı,, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

10. e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde GİB’in ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

11. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere ise başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

12. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturaların 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

II. e-Defter

13. 19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflere ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

14. Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkânı getirilmiştir. Söz konusu düzenleme 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

15. Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

16. e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir.

17. e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

18. Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkânı getirilmiştir. Söz konusu düzenleme 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Dönem Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonu Ocak-

Şubat-

Mart

Mayıs ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu Nisan-

Mayıs-

Haziran

Ağustos ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu Temmuz -Ağustos-

Eylül

Kasım ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu Ekim-Kasım-Aralık Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

 

III-e-İrsaliye

19. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Öte yandan brüt satış hasılatı kriterine bakılmaksızın belirli mükelleflere düzenleyecekleri irsaliyeleri e-irsaliyeolarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiş olup; söz konusu mükellefler ve uygulamaya geçiş süresi aşağıdaki gibidir.

Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar

 

Uygulamaya Geçiş Süresi

 

.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristaüendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalim gerçekleştiren mükellefler.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

 

1/7/2020 tarihinden itibaren
 

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

 

1/1/2020 tarihinden itibaren
Başkanlıkça  e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler en az 3 ay süre vermek suretiyle
1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.
 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.
1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.
 

1/1/2020 tarihinden itibaren Ö Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar

Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

IV. e-Serbest Meslek Makbuzu

20. 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 1/6/2020 tarihinden itibaren,  1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonun itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

V. e-Müstahsil Makbuzu

21. e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorundadırlar.

22. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır.

23. 2020 veya müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde gerekli başvurulan yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmelidirler.

24. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

VI. e-Gider Pusulası

25. e-Gider Pusulası isteğe balı bir uygulama olup; dileyen mükellefler e- fatura uygulamasına dâhil olmak şartıyla söz konusu uygulamadan faydalanabilirler.

26. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

VII. e-Bilet

27. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.

28. Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 1/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) Tebliğde belirtilen şekilde e-Bilet uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.

VIII. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

29. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri e-Fatura uygulamasına dâhil olmak şartıyla başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

30. Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

IX. e-Sigorta Poliçesi

31. e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri e-Fatura uygulamasına dâhil olmak şartıyla gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

32. Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu eMge.skgov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

X. e-Döviz Alım-Satım Belgesi

33. e-Döviz Alım-Satım Belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım” ve “Döviz Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dâhil olmak isteyen yetkili müesseselerin e-Fatura uygulamasına dâhil olmak şartıyla gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanmaları mümkündür.

34. Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkili kılınmıştır.

XI. e-Dekont

35. Bankalar istemeleri halinde 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

36. Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 /E-Uygulamalara Geçmek Durumunda Olan Mükellefler ve Uygulamaya Geçiş Süreleri
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teşvik Belgeli İnşaat İşlerinde Liste Sorunu

makale

01052022 tarihinden itibaren uygulama alanı bulan Tebliğe göre iadenin şekli “proje tipi” olarak tabir ettiğimiz şekilde belirlendi Bu sistemin özü, istisna kapsamında KDV’siz alım yapacak mükelleflerin teşvik belgesinde yer alan inşaat işleri kapsamında KDV’siz olarak temin edeceği mal ve hizmetlerin listesini en baştan internet vergi dairesine yüklemesi ve bu ...

6 Eylül 2022 0 1077

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri Ve Mahsup Yönteminin Türk Vergi Kanunlarındaki Uygulaması

makale

OECD’nin Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşmasında, çifte vergilendirmeyi önlemek için temel olarak iki yöntem önerilmektedir Bunlar, “İstisna Yöntemi (Exemption Method)” ve “Mahsup Yöntemi (Credit Method)”dir Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı anlaşmalarda bu iki yönteme de (bazen farklı durumlarla ilgili olarak her ikisine de) yer verilmekle birlikte, ...

12 Ağustos 2022 0 1174

Son Yorumlananlar

Top
Menu