Öğrencilik yıllarında yarı zamanlı olarak fast food zincirlerinde çalışanlar bilir. Zincirlerin kullandığı hamburger ekmeği, sandviç ekmeği ve benzeri ekmekler normal ekmekler değildir. Bu ekmekler normal bir ekmekten biraz daha tatlıdır ve içerisindeki malzeme hemen hemen dünyanın her yerinde standarttır. Fast food zincirlerinin önemli bir kısmında ekmekler tek başına satılmadığından hamburger veya sandviçe dönüşmüş içerik üzerinden tüketicilerin şeker tadını algılamaları oldukça zordur. Ancak bazı ülkelerde bu tadın farkına varan vergi idareleri yabancı menşeli zincir restoranların zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Bu ülkelerden birisi olan İrlanda, Subway ile yaşadığı ekmek diyaloğu ile gündeme gelmiştir.

4691 Teknoloji Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yönetici Şirketin, Belediye Harçları, Katılım Payları, Otopark Katılım Payı Ve Ücretlerden Muaf Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-705-46-15

16/07/2010

Konu

:

Yönetici şirket

İlgide kayıtlı dilekçenizle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yönetici şirket olarak faaliyet gösteren Şirketinizin, belediye harçları, katılım payları, otopark katılım payı ve belediyelerce alınan ücretlerden muaf olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun  79 uncu maddesinde kayıt ve suret harcı; 80 inci maddesinde imar ile ilgili harçlar (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harcı); 86-94 üncü maddelerinde harcamalara katılma payları ve  Ek 1-6 ncı maddelerinde de bina inşaat harcı  düzenlenmiştir.

Ayrıca, anılan Kanunun 97 nci maddesinde; “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte 2464 sayılı Kanunda yukarıda yer verilen harç, katılma payı ve ücretlerle ilgili olarak teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerinin muaf tutulacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinde, yönetici şirketin, bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi ifade edeceği; 5 inci maddesinde de yönetici şirketin, bölgenin kuruluş aşamasında planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt ve üst yapı hizmetleri ile bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlü olduğu; 8 inci maddesinde ise yönetici şirketin, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediylerce atık su bedelinin alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü uyarınca, yönetici şirket durumunda bulunan şirketinizin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulanması ile ilgili işlemlerinde kayıt ve suret harcından, imarla ilgili harçlardan ve bina inşaat harcından  muaf tutulması; yol harcamalarına katılma payı ile fenni mesul ücreti ve imar durum ücreti gibi 2464 sayılı Kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteği üzerine ifa edilen hizmetler karşılığında alınan ücretlerden muaf tutulmaması gerekmektedir.

Bunun yanısıra otopark bedeli, 3194 sayılı İmar Kanununun 37 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri uyarınca belediyelerce tahsil edildiğinden otopark bedeli konusu Başkanlığımız görev alanına girmemektedir.       

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4691 Teknoloji Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yönetici Şirketin, Belediye Harçları, Katılım Payları, Otopark Katılım Payı Ve Ücretlerden Muaf Olup Olmadığı Hk.

16.07.2010

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-705-46-15

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ekmek Var da Pasta mı Yiyoruz?
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu