Meslek mensupları (serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) ile Maliye İdaresinde çalışanların yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen “Mali tatil” düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli.Ancak bu mali tatilin gerçekten bir tatil olup olmadığı tartışılır. Çünkü mali tatil ilk uygulamaya girdiği şekline göre uygulama alanı oldukça daraltıldı. İlk düzenlendiği haliyle uygulanabilirliği varken, zaman içerisinde yapılan yasal düzenlemelerle neredeyse işlevsizleştirildi.

Meslek mensupları (serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) ile Maliye İdaresinde çalışanların yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen “Mali tatil” düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli.

Ancak bu mali tatilin gerçekten bir tatil olup olmadığı tartışılır. Çünkü mali tatil ilk uygulamaya girdiği şekline göre uygulama alanı oldukça daraltıldı. İlk düzenlendiği haliyle uygulanabilirliği varken, zaman içerisinde yapılan yasal düzenlemelerle neredeyse işlevsizleştirildi.

Yasaya göre her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Bu yılda mali tatil 2 Temmuzda başlayıp, 20 Temmuzda sona erecektir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten, yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler;

Mali tatil yasası uyarınca, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

– Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri;

Mali tatil kapsamındaki beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

– Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler;

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler ise aşağıdaki gibidir;

– Muhasebe kayıt süreleri;

– Bildirme süreleri;

– Dava açma süreleri; Vergi Mahkemelerine dava açma süreleri uzamakla birlikte, mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmelidir.

Mali Tatil Süresince Defter ve Belgelerin İbrazı ve Vergi İncelemesine Başlama:

Mali Tatil Yasası uyarınca, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.  Bu nedenle mali tatil süresince (yasada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri:

Mali Tatil Yasası uyarınca, vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

Mali tatille ilgili sürelerde aşağıdaki gibidir;

BEYANNAME / BİLDİRGE ÇEŞİTLERİ İLK BEYAN GÜNÜ SON BEYAN
GÜNÜ
SON ÖDEME GÜNÜ
Haziran/2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (Aylık ) 01/07/2019 26/07/2019 26/07/2019
Nisan- Mayıs- Haziran/2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( Üç Aylık) 01/07/2019 26/07/2019 26/07/2019
Haziran/2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/07/2019 26/07/2019 26/07/2019
Haziran/2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2019 26/07/2019 26/07/2019
Haziran/2019 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve Ödenmesi (SGK Aylık Bildirgesi ) 01/07/2019 25/07/2019 31/07/2019

 

2016 yılının başında Mali tatil yasasında yapılan değişiklik ile birçok vergi mali tatil uygulamasından çıkarılmış ve yasadaki uzama süreleri değişmiştir. Yine 2019 Nisan döneminden itibaren bazı vergilerin beyanname verme süreleri ile ödeme süreleri eşitlenmiştir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere meslek mensuplarının en çok zamanını alan muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri, son yapılan değişiklik ile mali tatilden etkilenmemeye başlamıştır.

Mali tatil süresi içerisinde yukarıda belirttiğim yasal süreleri durdurmakta ama en çok emek ve zaman isteyen beyannamelere hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Hal böyle iken mali tatilin, tatil olma özelliğinden bahsetmekte pek mümkün değildir.

Gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilebilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait) Ağustos ayında verilmesine yönelik bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ancak o zaman mali tatil, göstermelik bir düzenleme değil, gerçek amacına ulaşan ve meslek mensuplarının rahat bir nefes almasını sağlayan bir düzenlemeye dönüşür.

Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 /Mali Tatil Kandırmacası
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu