T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-186-4

06/01/2012

Konu

:

2006 ve 2007 yılları kurumlar vergisi tam tasdik raporlarında yer verilmeyen yatırım harcamalarına ilişkin tek bir yatırım indirimi tasdik raporunun düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

 

            İlgide belirtilen özelge talep formları ile … Vergi Dairesi Müdürlüğü … vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, 31.12.2005 tarihinden önce başlayan yatırımlarınız kapsamında 2006 ve 2007 yıllarında yatırım harcamalarınız bulunmasına rağmen; şirketinizin 2006 yılı Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporunu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından, 2006 yılında yatırım indiriminden faydalanacak yatırım harcamasının bulunmadığına dair tespitin yapılması; yine 2007 yılı Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporunu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından da yatırım indirimi istisna tutarı hesaplanırken, 2007 yılında yapılan yatırım harcamalarına yer verilmemesi nedeniyle; sehven ilgili yılların yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi istisna tutarının hesaplanmadığı; ayrıca 2006 yılından önceki dönemlerde devreden yatırım indirimi nedeniyle 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait yatırım indiriminin henüz kurum kazancından indirim konusu yapılmadığı belirtilerek; 2011 ve müteakip yılların kurum kazancından indirim konusu yapılmak üzere, 2006 ve 2007 yılları yatırım harcamaları da dikkate alınarak 01.01.2006 – 31.12.2009 dönemine ilişkin müstakil bir yatırım indirimi tasdik raporunun düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde,

            “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

            a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

            b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

            nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere) (01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler.

            (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere) ( 01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere) Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bu maddede 6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yapılan değişiklikler 2010 takvim yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinde, Maliye Bakanlığının vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını yine Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamış olup; yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu hakdan yararlanamayacakları hükmedilmiştir.

            35 seri no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin “I-2. Tam Tasdik Yaptıran Mükellefler” başlıklı bölümünde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için ayrıca yatırım indirimi istisnası tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin yatırım indirimi istisnasına konu teşkil eden işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki için bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve tetkiklere tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer verilmesi gerektiği; aynı Tebliğin “I-3. Tasdik İşleminin Yaptırılmaması veya Tasdik Raporlarının Zamanında İbraz Edilmemesi” başlıklı bölümünde de, yatırım indirimi için öngörülen diğer şartlar yerine getirilmiş olsa dahi Bakanlığımızca tasdik zorunluluğu getirilen “yatırım indirimi” istisnasına konu teşkil eden işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi veya tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesi hallerinde istisnadan yararlanılması mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

            Buna göre, yatırım indirimi, yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş ve süresinde ibraz edilmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konulardan olduğundan; tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen veya zamanında ibraz etmesine rağmen raporda yatırım harcamalarına yer vermeyen mükellefler tasdike konu haktan yararlanamayacaktır.

            İlgi özelge talep formlarınız ekinde yer alan kurumlar vergisi beyannameleri ile tam tasdik raporlarının incelenmesinden 2005 yılı devreden yatırım indirimi tutarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarında indirim konusu yapıldığı 2006 ve 2007 yılına ilişkin düzenlenen tam tasdik raporlarında 2005 yılından devreden yatırım indirimine yer verildiği, ancak 2006 ve 2007 yıllarında yapılan yatırım harcamalarına yer verilmediği, 2008 yılına ilişkin düzenlenen tam tasdik raporunda ise 2008 yılında yapılan yatırım harcamalarına da yer verildiği anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ilgili dönemde yapılan yatırım harcamalarına tam tasdik sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla 2005 yılından devreden yatırım indirimi tutarının 2006, 2007 ve 2008 yılları kurum kazancından indirim konusu yapılması ve kalan tutarın da mevcut düzenlemeler çerçevesinde 2010 ve izleyen dönemlerde indirilebilmesi mümkündür. 2008 yılında yapılan yatırım harcamalarına da süresinde verilen tam tasdik sözleşmesinde yer verildiğinden bu harcamalar üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarı da 2010 ve izleyen dönemlerde indirilebilecektir.

             2006 ve 2007 yıllarında yapılan yatırım harcamalarına ise bu yıllara ilişkin düzenlenen tam tasdik raporlarında yer verilmediğinden, bu harcamalar üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlerde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün değildir. 01.01.2006-31.12.2009 tarihlerini kapsayan yatırım indirimi hesaplamalarını gösterir tek bir tasdik raporunun düzenlenmesi de durumu değiştirmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:2006 Ve 2007 Yılları Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporlarında Yer Verilmeyen Yatırım Harcamalarına İlişkin Tek Bir Yatırım İndirimi Tasdik Raporunun Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

06.01.2012

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-186-4

Son Yorumlananlar

Top
Menu