T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Geç.69-2-1053

23/11/2011

Konu

:

2006 yılından önce başlanılan yatırım için yatırım indiriminden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, … yatırımına ilişkin idari işlemler ve resmi başvuruları 2005 yılında tamamladığınız, söz konusu yatırıma ilişkin harcamaları ağırlıklı olarak 2006 ve sonraki yıllarda yapmış olmanıza rağmen Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümlere uygun olarak 1/1/2006 tarihinden önce yatırıma başladığınız belirtilerek yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen ve 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 69 uncu maddesinde;

             “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

            a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

            b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

            nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01/08/2010) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil) çerçevesinde kazançlardan indirebilirler.

            (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01/08/2010) Şu kadar ki, vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.”

hükmüne yer verilmiştir.

            Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce yatırıma başladığını belgeleyen mükellefler, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlar ile ilgili ve bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırım harcamaları için, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir.

            Öte yandan, İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetler, bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek üretimde bulunan veya üretime herhangi bir aşamada değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren iktisadi kıymetler topluluğudur.

            Dolayısıyla, 1/1/2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip 1/1/2006 tarihinden sonra yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi istisnası tutarları kurum kazancından indirilebilecektir.

             Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, … Hidroelektrik Santrali yatırımına ilişkin olarak 2005 yılında yaptığınızı belirttiğiniz yatırım projelerinin onaylanması, elektrik üretim lisansının alınması, su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşma düzenlenmesi ile diğer resmi başvuruların ve gerekli işlemlerin tamamlanması yatırıma başlama olarak değerlendirilecek olup, söz konusu yatırıma ilişkin olarak 1/1/2006 tarihinden sonra yapılıp bu yatırımla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan istisna tutarları harcamanın yapıldığı yılda, bu yılda kazancın yetersiz olması halinde endekslenmek suretiyle müteakip yıllarda (2009 yılı hariç olmak üzere) kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, 2010 ve sonraki yıllarda indirim konusu yapılacak istisna tutarının ilgili kazancın %25’ini aşamayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:2006 Yılından Önce Başlanılan Yatırım İçin Yatırım İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı Hk.

23.11.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Geç.69-2-1053

Son Yorumlananlar

Top
Menu