T.C.

KIRIKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.71.10.00-193/89-7/d-22

05/10/2011

Konu

:

2863 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Kamulaştırılmasında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışın kurum kazancından indirim konusu yapılması hk..

 

 

            İlgi dilekçeniz eki Özelge Talep Formunun incelenmesinden; … Malmüdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin daha kolay bir şekilde yapılabilmesi için bunların kamulaştırılmasında harcanmak üzere yapılacak şartlı bağışların Gelir Vergisi  Kanunun 89 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının (d) bendinde belirtilen indirim kapsamına girip girmediği hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının (d) bendinde; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü Gelir Vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve (incelenme, belgeleme, değerlendirme vb) restorasyon, restitüsyon (plan, kesit, görünüş, çizim ve maketle anlatım vb.) projeleri yapılması ve nakil işlerine ilişkin harcamalar ile kamulaştırmada harcanmak şartı taşıyanlar da dahil olmak üzere bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve beyanname üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, bağış ve yardımda bulunulan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlık yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:2863 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Kamulaştırılmasında Kullanılmak Üzere Yapılan Şartlı Bağışın Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılması Hk.

05.10.2011

B.07.4.DEF.0.71.10.00-193/89-7/d-22

Son Yorumlananlar

Top
Menu