3213 Sayılı Maden Kanuna Göre Ödenen Devlet Hakkının Giderleştirilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-125[6-2012/380]-230

20/02/2013

Konu

:

3213 sayılı Maden Kanuna göre ödenen devlet hakkının giderleştirilmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesine istinaden devlet hakkı bedeli ödediğiniz, ilgili hesap dönemine ait devlet hakkına ilişkin bildirimin sonraki yılın Nisan ayında düzenlendiği ve ödemenin Haziran ayında yapıldığı belirtilerek, söz konusu ödemelerinin, hangi yılın kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.   

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespit edilmesinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

             3213 sayılı Maden Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Devlet Hakkı” “Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen kısım” olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun “Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı” başlıklı 14 üncü maddesinde ise,

            “…

            Devlet hakkı;

            a) I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış fiyatı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan fiyatı olup, bu madenlerden % 4,

            b) II. Grup (b) bendi madenlerde % 2, ancak bu madenlerin yurt içindeki kendi tesisinde işlenerek uç ürün haline getirilmesi durumunda % 1,

            c) III. Grup ve V. Grup madenlerde % 4,

            ç) IV. Grup madenlerde % 2, ancak Altın, Gümüş ve Platin madenlerinde % 4,

            d) VI. Grup madenlerden % 4,

            oranında alınır.

            …

            Devlet hakkı ve özel idare payı, her yıl haziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılır.

            …”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Maden Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca ödenen devlet hakkının; ticari kazancınız ile ilgili olması ve kanuni zorunluluk kapsamında ödenmesi nedeniyle, fiilen ödendiği yılın vergi matrahının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3213 Sayılı Maden Kanuna Göre Ödenen Devlet Hakkının Giderleştirilmesi Hk.

20.02.2013

62030549-125[6-2012/380]-230

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /3213 Sayılı Maden Kanuna Göre Ödenen Devlet Hakkının Giderleştirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu