5811 Sayılı Kanuna Göre Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahıs İşletmelerinin Sermaye Artırımlarının Şekil Ve Usul Esasları Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-94-49

02/05/2011

Konu

:

5811 sayılı Kanuna göre bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmelerinin sermaye artırımlarının şekil ve usul esasları hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … T.C.Kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden faydalanan ve bilanço usulüne göre defter tutan ancak, ticaret sicil memurluğuna tescili olmayan gerçek kişi mükelleflerin sermaye artırımlarının şekil ve usul esasları hakkında bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanununun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacaklar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması halinde beşinci fıkrada  düzenlenen mahsup hükmünden yararlanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bildirim ve beyan süreleri 30.09.2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin “5.6.2. Türkiye’de sahip olunan varlıklara ilişkin şartlar” başlıklı bölümün “5.6.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri” başlıklı alt bölümünde;

” Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle, belirlenen süre içerisinde söz konusu varlıklara ilişkin tutarların sermayeye ilave edilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılamayacaktır.”

açıklamlarına yer verilmiştir.

Buna göre, bilanço usulüne göre defter tutan gerçek kişilerin 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü çerçevesinde mahsup imkanından faydalanılabilmesi için, anılan Kanun kapsamında beyan edilen varlıkların yasal defterlere kaydedilip  pasifte özel bir fon hesabına alınması ve fon hesabına alınan söz konusu varlık tutarlarının  ticaret siciline tescil ettirilmeksizin beyan tarihinden itibaren altı ayiçinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir.            

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:5811 Sayılı Kanuna Göre Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahıs İşletmelerinin Sermaye Artırımlarının Şekil Ve Usul Esasları Hk.

02.05.2011

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-94-49

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /5811 Sayılı Kanuna Göre Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahıs İşletmelerinin Sermaye Artırımlarının Şekil Ve Usul Esasları Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu