T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-12/1]-887

04/09/2012

Konu

:

6322 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre şans oyunlarına aracılık edenlere yapılacak ödemelerde tevkifat

 

 

     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 6322 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bayilere yapılacak ödemelerde uygulanacak vergi tevkifat oranı ve bu tevkifatların muhtasar beyannamede hangi vergi kodu ile beyan edileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapacak olanlar sayılmış olup anılan maddenin 6322 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere değiştirilen (10) numaralı bendinin (a) alt bendinde; Başbayiler hariç olmak üzere, 14.3.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı hüküm 6322 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle 1.7.2012 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendine eklenmiştir.

            Anılan madde metinlerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda, söz konusu kesinti oranı 6.6.2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.7.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre;

            – Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan ödemelerden, 1.7.2012 tarihinden itibaren %15 oranında tevkifat yapılması,

            – Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen (g) alt bendinde yer alan ödemelerden, 1.7.2012 tarihinden itibaren,  %15 oranında tevkifat yapılması,

            – Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-g maddesine göre yapılan ödemelerden kesilecek tevkifatların hangi ödeme türü kodundan beyan edileceğine ilişkin bir belirleme yapılana kadar 151 kodlu  “diğer” ödeme ve kazanç türü olarak muhtasar beyannameye dahil edilmesi

             gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:6322 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeye Göre Şans Oyunlarına Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Tevkifat Hk.

04.09.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-12/1]-887

Son Yorumlananlar

Top
Menu