637 Sayılı Khk Uyarınca Döner Sermaye İşletmesine Aktarılan Katkı Paylarının Ba Ve Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

637 Sayılı Khk Uyarınca Döner Sermaye İşletmesine Aktarılan Katkı Paylarının Ba Ve Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[Mük 257- ]-8821-522

02/05/2012

Konu

:

637 sayılı KHK uyarınca Döner Sermaye İşletmesine aktarılan katkı paylarının Ba ve Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan … unvanıyla yürüttüğü, söz konusu Kararnamenin 26’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca döner sermaye gelirlerinin içerisinde katkı paylarının da yer aldığı belirtilerek, Kurumunuz hesabına aktarılan bahse konu katkı paylarının ilgili dönem Ba ve Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

            Bu kapsamda söz konusu Tebliğin; “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı (1.2) bölümünde;

            “1.2.1 Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

            1.2.2 Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

            …

            Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, … aylık gerçekleşen gelirlerinden, döner sermaye işletmeniz hesabına aktarılması gereken katkı paylarının mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışları karşılığında gerçekleşmesi halinde söz konusu katkı paylarının 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde ilgili dönem Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmekte olup,  mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışları karşılığında gerçekleşmemesi halinde ise Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:637 Sayılı Khk Uyarınca Döner Sermaye İşletmesine Aktarılan Katkı Paylarının Ba Ve Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.

02.05.2012

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[Mük 257- ]-8821-522

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /637 Sayılı Khk Uyarınca Döner Sermaye İşletmesine Aktarılan Katkı Paylarının Ba Ve Bs Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu