T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[6-2015/197]-13202

17/02/2016

Konu

:

6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre   yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin   kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin binek araçların kiralanması faaliyetiyle iştigal ettiği belirtilerek bu faaliyetiniz kapsamındaki araçlardan kaynaklanan motorlu taşıtlar vergisi borçlarınızın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak vadelerinde ödenmesi halinde, ödenen vergilerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun  6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve  safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” 

            hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan,  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde;

            “Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

            a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

            b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

            Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.“; 14 üncü maddesinde ise “Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; araç kiralama faaliyeti ile uğraşan şirketinizin bu amaçla kiraya verdiği taşıtlara ait olup, vergi dairesince takside bağlanan veya 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisinin ödendiği dönem itibarıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu vergilere ilişkin faiz, ceza v.b. nin kurum kazancından indirilemeyeceği tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:6552 Sayılı Kanun?un 73?üncü Maddesine Göre Yapılandırılarak Veya Vergi Dairesince Taksite Bağlanarak Ödenen Mtv?nin Kurum Kazancından İndirilip İndirilemeyeceği.

17.02.2016

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2015/197]-13202

Son Yorumlananlar

Top
Menu