T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-589

16/02/2012

Konu

:

İade edilen ziynet eşyalarının eritilerek külçe haline getirilmesinde ilk üretimdeki işçilik maliyetlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak altın ve gümüşten ziynet eşyası toptan ve perakende ticareti ile iştigal ettiğinizi, modası geçtiği halde satışı yapılamayan veya satışı yapıldığı halde çeşitli sebeplerle müşteri tarafından iade edilen ziynet eşyalarının tekrar satışa sunulamayacak veya tekrar kullanılamayacak olan kısmının eritme işlemine tabi tutulduğunu belirterek eritilerek külçe haline getirilen bu ziynet eşyalarının ilk üretiminde yüklenilen işçilik maliyetinin Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider yazılıp yazılamayacağı hususunun sorulduğu anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ise; safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

             Ayrıca, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dâhil edilecek giderlerden olmaması gerekir.

            Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, modası geçtiği halde satışı yapılamayan veya satışı yapıldığı halde çeşitli sebeplerle müşteri tarafından iade edilen ziynet eşyalarının tekrar satışa sunulamayacak veya tekrar kullanılamayacak olan kısmının eritme işlemine tabi tutulması sonucu külçe haline getirilen bu ziynet eşyalarının ilk üretiminde yüklenilen işçilik maliyetinin, kurum kazancınızın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınması mümkün olmayıp,  külçe haline getirilen altının maliyetine eklenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İade Edilen Ziynet Eşyalarının Eritilerek Külçe Haline Getirilmesinde İlk Üretimdeki İşçilik Maliyetlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınamayacağı Hk.

16.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-589

Son Yorumlananlar

Top
Menu