İhracat Faturasının Ba-bs Formunda Bildirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhracat Faturasının Ba-bs Formunda Bildirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-507

14/05/2012

Konu

:

İhracat faturasının Ba-Bs formunda bildirilmesi

         İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde; yurt dışındaki müşterinize 25.01.2011 tarih ve … numaralı düzenlediğiniz fatura ile tekstil ürünü satışı yaptığınız, 25.01.2011 tarihli gümrük vergisi beyannamesi ile ihraç ettiğiniz, ancak Ocak/2011 dönem KDV beyannamesi ve Bs formunun beyan döneminde VEDOP sisteminde gümrük beyannamesinin kapanışı görülmediği için ilgili faturanın Bs formunda beyanının yapılmadığı, Mart/2011 döneminde kontrol edildiğinde gümrük beyannamesinin 26.01.2011 tarihinde kapandığı bilgisinin görüldüğü, söz konusu formun düzeltilmesi halinde cezalı duruma düşüleceğinden özel usulsüzlük cezasının kesilmemesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 396 Seri No.lu Genel Tebliğinin ”3.2. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar” başlıklı bölümünde;

             ”………

            3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

           ……….”  denilmiş, aynı tebliğin ”4.1. Bildirimlerin Süresinde veya Tam olarak Verilmemesi” başlıklı bölümünde süresinde verilmeyen bildirimlerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesine istinaden cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

             Bağlı bulunduğunuz … Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde; fiili ihracatı 26.01.2011 tarihinde gerçekleştirdiğiniz anlaşılmış olup, ihracata konu faturanın 2011/01 dönemine ilişkin Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, 396 Sıra No.lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhracat Faturasının Ba-bs Formunda Bildirilmesi Hk.

14.05.2012

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-507

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İhracat Faturasının Ba-bs Formunda Bildirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu