İki Ayrı Pansiyon İşletilmesi Ve Her İki Pansiyonun Müşteri Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Yeni Açılacak Pansiyonda Yapılması Halinde Ortak Müşteri Listesi Ve Fatura Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İki Ayrı Pansiyon İşletilmesi Ve Her İki Pansiyonun Müşteri Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Yeni Açılacak Pansiyonda Yapılması Halinde Ortak Müşteri Listesi Ve Fatura Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK9-43

17/05/2011

Konu

:

İki ayrı pansiyon işletmesinde belge düzeni

İlgi dilekçenizde, … Malmüdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak pansiyon işletmesi faaliyetinde bulunduğunuz, mevcut pansiyonunuza 20 metre mesafede yeni bir pansiyon açacağınız, bu yeni pansiyonun  resepsiyonunda iki pansiyonun tüm müşterilerinin kabulleri, tahsilat ve harcamalarını yapacağınız, çalışmakta olan pansiyon işletmesinde bu ve benzer işlemlerin yapılmayacağı belirtilerek, her iki pansiyonun müşteri giriş ve çıkış işlemlerinin yeni açılacak pansiyonda yapılması halinde ortak müşteri listesi ve fatura kullanıp kullanamayacağınız hakkında görüş verilmesi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 156 ncı maddesinde,  şube işyerinin ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olduğu,

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasında, faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği. aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaların şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılmasının mecburi olduğu,

– 240 ıncı maddesinde, otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) günlük müşteri listeleri düzenlemek ve işletmede bulundurmak zorunda oldukları

– 353 üncü maddesinde, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 10.000.000 liradan (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 170 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge  için 10.000.000 lira (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 170 -TL)  özel uzulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan, 141 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 13 üncü maddesinde  ”  ………….. 240 ıncı maddenin (C) bendi ile de, otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri işletenlerin, günlük müşteri listeleri düzenlemeleri ve bunları işletmede bulundurmaları zorunlu kılınmıştır. ” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, halen işletmekte olduğunuz pansiyonunuza ek olarak açacağınız ikinci pansiyon Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesi gereğince ayrı bir şube olmakta olup, söz konusu şubenin anılan Kanunun 240 ıncı maddesinde belirtilen otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri kapsamında bulunması nedeniyle, hizmet vereceğiniz her iki pansiyon işletmesinde ayrı günlük müşteri listesinin bulundurulması ve günlük olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu şubeler için şirketiniz adına bastırılmış faturaların düzenlenmesi mümkün olup, düzenlenecek  faturalarda şube isimlerinin ve adreslerinin yazılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İki Ayrı Pansiyon İşletilmesi Ve Her İki Pansiyonun Müşteri Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Yeni Açılacak Pansiyonda Yapılması Halinde Ortak Müşteri Listesi Ve Fatura Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.

17.05.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK9-43

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İki Ayrı Pansiyon İşletilmesi Ve Her İki Pansiyonun Müşteri Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Yeni Açılacak Pansiyonda Yapılması Halinde Ortak Müşteri Listesi Ve Fatura Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu