T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[Geç.8-15/2]-4377

01.02.2016

Konu

:

İktisadi İşletmenin AŞ’ye Dönüşmesi Durumunda Kar Dağıtımına Bağlı Vergi Kesintisi Muafiyeti Hk.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  6639 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 inci maddesinin lafzında iktisadi işletme ibaresi geçtiği belirtilerek, hali hazırda derneğinizin gündeminde olan Mineralli Su İşletmeleri İktisadi İşletmesinin anonim şirkete dönüştürülmesi durumunda, bu Kanunla verilmiş olan kurumlar vergisi ile kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 17 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 inci maddesinde;

 

            “(1) Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki vergilendirme dönemlerinde de ihtilaf yaratılmaması şartıyla tahsilinden vazgeçilir.

 

            (2) Birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve anılan iktisadi işletmelere ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneğine aktarılması koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dâhil olmak üzere kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmaz ve tarhiyat yapılmaz, yapılmış olan tarhiyatlar terkin edilir, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilir. Ancak, birinci fıkrada yer alan ihtilaf yaratılmaması şartının ihlal edilmesi hâlinde bu fıkra kapsamında tarhiyatından vazgeçilen ve terkin edilen vergi ve bu vergilere bağlı vergi cezaları ile ferîleri ihlal tarihi itibarıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınmaksızın tahakkuk ettirilir.

 

            (3) Davadan vazgeçme dilekçeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verilir, bu dilekçelerin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtığı davalardan vazgeçen mükellefin 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz. Madde hükmünden yararlanma başvurusu üzerine idarece de ihtilaflar devam ettirilmez ve bu davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

            Söz konusu maddenin uygulanması ile ilgili açıklamalara ise 2015/1 ve 2015/2 seri no.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgelerinde yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 8 inci maddesi ile yapılan düzenlemeler sadece derneğinize ait iktisadi işletmeleri kapsamakta olup derneğinize ait Mineralli Su İşletmeleri İktisadi İşletmesinin anonim şirkete dönüştürülmesi durumunda, bu dönüşüm sonucunda ayrı bir tüzel kişiliği haiz olacak anonim şirketin, anılan maddede yer alan kurumlar vergisi ile kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine ilişkin düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İktisadi İşletmenin Aş’ye Dönüşmesi Durumunda Kar Dağıtımına Bağlı Vergi Kesintisi Muafiyeti Hk.

01.02.2016

38418978-125[Geç.8-15/2]-4377

Son Yorumlananlar

Top
Menu