T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-492-136

13/09/2012

Konu

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile vergi mükellefiyeti bulunan ve bulunmayan kişi veya kurumlardan atık hurda kağıt alınması işleminde gelir vergisi tevkifatı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda şirketiniz tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile vergi mükellefiyeti bulunan ve bulunmayan kişi veya kurumlardan atık kağıt alınmakta olduğu belirtilerek gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

             Aynı maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanların gelir vergisinden muaf olacakları hükme bağlanmış olup bu maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında da ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiştir.

            Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, anılan fıkranın (13/b) numaralı bendinde ise esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden hurda alımları için % 2 oranında tevkifat uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, hurda toplama işini, ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle yapanların esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle bu kişilere yapılacak ödemelerden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup vergi mükellefiyeti bulunan kişi veya kurumlar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden satın alınan atık kağıtlara ilişkin yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Vergi Mükellefiyeti Bulunan Ve Bulunmayan Kişi Veya Kurumlardan Atık Hurda Kağıt Alınması İşleminde Gelir Vergisi Tevkifatı Hk.

13.09.2012

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-492-136

Son Yorumlananlar

Top
Menu