T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-125-12

10/04/2014

Konu

:

Transfer Fiyatlandırması

 

         

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … işi ile uğraştığı, ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmını Bölgesinde yasal olarak Görevli Tedarik Lisansı sahibi şirketlerden (Görevli Tedarik Şirketi) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yasal tarife fiyatları (Tarife Fiyatı) ile satın alındığı, bakiye elektrik ihtiyacının bir kısmının kurduğunuz tesiste bizzat üretmek suretiyle karşılandığı, bir kısmının ise şirketinizin bağlı bulunduğu … A.Ş.’nin iştiraki olan … A.Ş.’den tarife fiyatları ile satın alındığı,

            … A.Ş elektrik üretimi ve ticareti işi ile uğraşırken, şirketinizin ihtiyacı olan elektriği tarife fiyatlarından başka bir özel şirketten satın almasının pratik ve uygun düşmediği gerekçesiyle, hali hazırda görevli tedarik şirketinden elektrik satın alış fiyatı olan, EPDK tarafından belirlenen ve Türkiye’deki tüm gerçek ve tüzel kişiler için geçerli olan tarife fiyatları üzerinden ilişkili kişi niteliğinde olan … A.Ş.’den elektrik satın alması nedeniyle yapılan ödemelerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-c ve 13 üncü maddesinde zikredilen transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kazanç sayılıp sayılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; ikinci fıkrasında, ilişkili kişi tanımının, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği; üçüncü fıkrasında ise emsallere uygunluk ilkesinin, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

             Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nin “4 – Emsallere Uygunluk İlkesi”  başlıklı bölümünde,

            “…Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Bu fiyat veya bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen en uygun tutar olup, ilişkili kişilerle yapılan  işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin bu tutar olması gerekmektedir.

             Aralarında ilişki bulunmayan gerçek kişi veya kurumlar arasındaki işlemlerde fiyat, piyasa koşullarına göre belirlendiğinden, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde de aynı koşullar geçerli olmalıdır. Dolayısıyla, taraflar arasındaki ilişkinin mal veya hizmet fiyatlandırmasına herhangi bir etkisi bulunmamalıdır.

             İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulanan fiyat veya bedelin piyasa fiyatını yansıtmaması durumunda, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan bu fiyat veya bedelin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edildiği kabul edilecektir.

             Emsallere uygun fiyat veya bedele ulaşmak için öncelikle iç emsal kullanılacak, bu şekilde kullanılacak fiyat veya bedelin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır…”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

             Anılan maddenin uygulanmasına ilişkin usullerin düzenlendiği 2007/12888 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’ın “3-Tanımlar” başlıklı bölümünde ise, iç emsalin mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade ettiği belirtilmiştir.

             Diğer taraftan, aynı Kanunun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin yasal olarak görevli tedarik şirketinden ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmını temin ederken kullandığı ve EPDK tarafından belirlenen yasal tarife fiyatlarının, iç emsal teşkil etmesi sebebi ile, ilişkili kişiniz olan … A.Ş.’den yaptığınız elektrik alımlarında da kullanılması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İlişkili Kişi İşlemlerinde İç Emsalin Kullanılması

10.04.2014

B.07.1.GİB.4.27.15.01-125-12

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-125-12

10/04/2014

Konu

:

Transfer Fiyatlandırması

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … işi ile uğraştığı, ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmını Bölgesinde yasal olarak Görevli Tedarik Lisansı sahibi şirketlerden (Görevli Tedarik Şirketi) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yasal tarife fiyatları (Tarife Fiyatı) ile satın alındığı, bakiye elektrik ihtiyacının bir kısmının kurduğunuz tesiste bizzat üretmek suretiyle karşılandığı, bir kısmının ise şirketinizin bağlı bulunduğu … A.Ş.’nin iştiraki olan … A.Ş.’den tarife fiyatları ile satın alındığı,

            … A.Ş elektrik üretimi ve ticareti işi ile uğraşırken, şirketinizin ihtiyacı olan elektriği tarife fiyatlarından başka bir özel şirketten satın almasının pratik ve uygun düşmediği gerekçesiyle, hali hazırda görevli tedarik şirketinden elektrik satın alış fiyatı olan, EPDK tarafından belirlenen ve Türkiye’deki tüm gerçek ve tüzel kişiler için geçerli olan tarife fiyatları üzerinden ilişkili kişi niteliğinde olan … A.Ş.’den elektrik satın alması nedeniyle yapılan ödemelerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-c ve 13 üncü maddesinde zikredilen transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kazanç sayılıp sayılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; ikinci fıkrasında, ilişkili kişi tanımının, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği; üçüncü fıkrasında ise emsallere uygunluk ilkesinin, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

             Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nin “4 – Emsallere Uygunluk İlkesi”  başlıklı bölümünde,

            “…Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Bu fiyat veya bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen en uygun tutar olup, ilişkili kişilerle yapılan  işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin bu tutar olması gerekmektedir.

             Aralarında ilişki bulunmayan gerçek kişi veya kurumlar arasındaki işlemlerde fiyat, piyasa koşullarına göre belirlendiğinden, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde de aynı koşullar geçerli olmalıdır. Dolayısıyla, taraflar arasındaki ilişkinin mal veya hizmet fiyatlandırmasına herhangi bir etkisi bulunmamalıdır.

             İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulanan fiyat veya bedelin piyasa fiyatını yansıtmaması durumunda, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan bu fiyat veya bedelin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edildiği kabul edilecektir.

             Emsallere uygun fiyat veya bedele ulaşmak için öncelikle iç emsal kullanılacak, bu şekilde kullanılacak fiyat veya bedelin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır…”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

             Anılan maddenin uygulanmasına ilişkin usullerin düzenlendiği 2007/12888 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’ın “3-Tanımlar” başlıklı bölümünde ise, iç emsalin mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade ettiği belirtilmiştir.

             Diğer taraftan, aynı Kanunun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin yasal olarak görevli tedarik şirketinden ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmını temin ederken kullandığı ve EPDK tarafından belirlenen yasal tarife fiyatlarının, iç emsal teşkil etmesi sebebi ile, ilişkili kişiniz olan … A.Ş.’den yaptığınız elektrik alımlarında da kullanılması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İlişkili Kişi İşlemlerinde İç Emsalin Kullanılması

10.04.2014

B.07.1.GİB.4.27.15.01-125-12

Son Yorumlananlar

Top