T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-15-799

29/09/2011

Konu

:

İmzalanan sözleşme çerçevesinde onarım ve tevsii için gerekli malzeme ve teçhizat tedarikinde yurt dışında ödenen verginin kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği hk.

 

 

İlgide kayıtlı 2 adet özelge talep formunda, Irak’ta şirketinizin de dahil olduğu ortak girişim ile Irak … Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ile “… Projesi” işinin üstlenildiği; işin elektrik ve makine kontrol cihazlarını kapsayan, … metre uzunluğunda ikinci tünel, …  metre uzunluğunda enerji tüneli, … metre uzunluğunda … barajına bağlanan bağlantı kanalı, ana besleme kanalının toprak ve inşaat işlerini kapsayan yapım işi mahiyetinde olduğu; ayrıca, şirketiniz ile Irak … Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeye göre, “… KW’lık …”ın onarımı ve tevsii işi için gerekli olan malzeme ve techizatın tedarik edilip Irak’ın … şehrine teslim edileceği belirtilerek, söz konusu yapım işi ve malzeme tedariki işinden elde edilen kazançların kurumlar vergisine tabi olup olmadığı ile malzeme ve teçhizat tedariki için Irak’ta %3 oranında ödeyeceğiniz verginin kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri, 6 ncı maddesinde ise; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Irak’ta yapılan “… Projesi” işinin inşaat işi kapsamında olması nedeniyle, söz konusu inşaat işinden elde edilerek Türkiye’deki genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecek olan kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-h maddesine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak,  şirketiniz ile Irak … Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Türkiye’den ve yabancı ülkelerden temin ederek Irak’a yapacağınız malzeme ve techizat teslimleri Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-h maddesinde bahsi geçen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetler kapsamına girmediğinden, söz konusu mal teslimleri dolayısıyla elde edeceğiniz kazancın kurumlar vergisinden istisna edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, söz konusu malzeme ve teçhizat teslimleri dolayısıyla elde edeceğiniz kazanç tam mükellefiyete tabi olmanız nedeniyle kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilecek ve  bu kazancınıza ilişkin olarak Irak’ta ödediğiniz kurumlar vergisi benzeri vergiler bu kazanç üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Bununla birlikte, Katma Değer Vergisi veya harcama vergisi mahiyetindeki vergilerin anılan Kanunun 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde mahsup edilemeyeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İmzalanan Sözleşme Çerçevesinde Onarım Ve Tevsii İçin Gerekli Malzeme Ve Teçhizat Tedarikinde Yurt Dışında Ödenen Verginin Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.

29.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-15-799

Son Yorumlananlar

Top
Menu