İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplayarak Yatırım Döneminde %50sini Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Kullanılmasının Uygun Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

19341373-125[ÖZELGE-2013/6]-27

09/04/2014

Konu

:

İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplayarak Yatırım Döneminde %50sini Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Kullanılmasının Uygun Olup Olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki karara istinaden şirketiniz adına düzenlenen 31.01.2013 tarih ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımınızdan dolayı diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”  hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasına 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 6322 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen (c) bendinde; Bakanlar Kurulunun, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

19/6/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinde indirimli kurumlar vergisine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere yatırımların gerçekleştirildiği bölgelere göre farklı oranlarda olmak üzere, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

            2012/3305 sayılı BKK’ya göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan ise henüz kazanç elde edilmemiş olsa dahi “yatırım döneminde” belirli oranlarda ve 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Buna göre, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK’ya istinaden düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımınız devam ederken 01.01.2013 tarihinden itibaren diğer faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kazançlara anılan BKK’nın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplayarak Yatırım Döneminde %50sini Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Kullanılmasının Uygun Olup Olmadığı Hk.

09.04.2014

19341373-125[ÖZELGE-2013/6]-27

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplayarak Yatırım Döneminde %50sini Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Kullanılmasının Uygun Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu