T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97677631-125[32/A-1023-2013]-18

23/07/2013

Konu

:

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım tutarının revize edilmesi durumunda geçerli olan yatırıma katkı oranın belirlenmesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, firmanız bünyesinde bulunan makine parkurunu modernize etmek amacı ile 26/07/2010 tarihinde yatırım teşvik belgesi alındığı, söz konusu belgede vergi indirim oranının %90, yatırım katkı oranının %60 olduğu, belgede belirtilen tutarın %10’luk yatırım kısmının gerçekleştirilmesi sebebiyle takip eden yıllarda yatırım tutarının revize edildiği belirtilerek; bu revize işlemlerine ilişkin uygulanacak yatırım katkı oranının, yatırım teşvik belgesinde belirtilen %60’lık yatırıma katkı oranı mı yoksa yatırımların revize edildiği tarihte geçerli olan yatırım katkı oranı mı olacağı hususunda Defterdarlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;

            “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

            (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

            …

            (4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır…”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan,  16.07.2009 tarih ve 227290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak iller (bölgeler halinde) ve bölgesel teşviklerden yararlanacak olan sektörler listeler halinde sayılmış olup “Vergi İndirimi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, bölgeler itibariyle uygulanacak olan ikinci fıkrasında da  teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde uygulanacak olan indirim oranları ile yatırıma katkı oranları belirlenmiş ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere yayımlanan 2009/1 no.lu Tebliğin;

            11 inci maddesinde, “Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.”

           “Teşvik belgesinin revizesi” başlıklı 25 maddesinde de;

            “(1) Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerler nihai değerler olmayıp, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

            (2) Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %50’nin üzerinde artış veya azalışlarda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler.

            (3) Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, talep edilmesi halinde teşvik belgesi kapsamına dahil edilir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinizin üretim bandındaki makine parkurunu modernize etmek amacıyla Ekonomi Bakanlığından 26/07/2010 tarihinde bölgesel teşvik kapsamında almış olduğu “Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında 2010 yılında yapılan harcama tutarının teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u olması ve aynı teşvik belgesinin anılan Bakanlığa başvurmak suretiyle makine ve ekipman eklenmesi suretiyle revize edilmiş olması durumunda, söz konusu yatırımdan elde edilecek kazanca 31/12/2010 tarihinden önce başlanmış olan yatırımlar için geçerli indirim ve yatırıma katkı oranlarının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, anılan Kararın “Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması gibi yatırıma ilişkin şartların ihlali halinde, teşvik belgelerinin iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurlarının ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Tutarının Revize Edilmesi Durumunda Geçerli Olan Yatırıma Katkı Oranın Belirlenmesi Hk.

23.07.2013

97677631-125[32/A-1023-2013]-18

Son Yorumlananlar

Top
Menu