İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Yapılan Alışveriş Sonucunda Yine İnternet Üzerinden Alınan Faturaların Vergi Usul Kanununa Göre Geçerli Belge Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.227-85

26/10/2011

Konu

:

İnternet vasıtasıyla yurtdışından yapılan alışveriş sonucunda yine internet üzerinden alınan faturaların Vergi Usul Kanununa göre geçerli belge olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, internet üzerinden (…) yurtdışından … ile ilgili (yazılım) aldığınızı, bedellerini kredi kartı ile internet üzerinden ödediğinizi ve faturasının internet üzerinden geldiğini belirterek, bu faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre resmi belge sayılarak yasal defterinize kayıt yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

             22/01/1997 tarih ve 22885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 253 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler” başlıklı (B) bölümünde;

            “Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin 215 incimaddesinde, bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının mecburi olacağı belirtilmiş 227 nci maddesinde de “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

             Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe’ye tercüme ve tasdik ettirdikten sonra defterlerine gider olarak kaydedebilmekte idiler.

             Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bu işlemlerin yurt dışı temsilciliklerimizdeki iş yığılmalarına neden olduğu, mükellefler bakımından da ağır külfetler getirdiği anlaşıldığından, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiğiyetkiye dayanılarak, bu Genel Tebliğ ile yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe’ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

             Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Yukarıdaki açıklamalara göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan alınan yazılım karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından aldıkları belgenin alındığı ülke mevzuatına göre  muteber bir belge olması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Yapılan Alışveriş Sonucunda Yine İnternet Üzerinden Alınan Faturaların Vergi Usul Kanununa Göre Geçerli Belge Olup Olmadığı Hk.

26.10.2011

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.227-85

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Yapılan Alışveriş Sonucunda Yine İnternet Üzerinden Alınan Faturaların Vergi Usul Kanununa Göre Geçerli Belge Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu